BEBOERINFO
Opdatering på rørføringen i jorden ved gavlene nr. 35 og 39.
 Efter besøg af hhv afdelingens nye inspektør og driftskoordinator fra AAB den 29.11.2017 blev besluttet, at dække den midlertidige reparation af med vintermåtter og jord og krydse fingre for, at vi undgår yderligere lækager. Først når varmesæsonen er slut kan rørføringen i hele bebyggelsen skiftes. AAB sætter processen i gang mht rådgivning, indhentning af tilbud og udarbejdelse af driftsbudget, der så en gang i foråret skal op på et ekstraordinært afdelingsmøde.
I tilfælde af manglende varme udenfor vores funktionærers arbejdstid (man-tors 7-15, fre 7-12) kan rettes henvendelse til SSG døgnvagt på 7021 0370. Se i øvrigt opslag ved vaskerierne.

En korrektion til referat af det ekstraordinære afdelingsmøde den 20-11-2017.
Fejl i antal stemmer: Det anførte skal naturligvis ganges med 2, da vi hver især har 2 stemmer. Ja - ja, hastværk er lastværk J
 
Lokal husorden for afd. 112
 Efter råd fra AAB har vi samskrevet AAB’s standard husorden, vores tillæg og regler for bi-lejemål, det hele vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 19-09-2017. Så nu har vi en Lokal Husorden, som findes på AAB.dk og på afdelingens hjemmeside www.aab112.minisite.dk

Beplantning
Så lykkedes det at få plantet vores nye træ og buske. Træet er et PARADISS-æbletræ, det kan måske smitte lidt af på områdetJ Buskene er snebold-buske. Og bøgetræet på græsset ved 114-116 og 29-37 er beskåret, så ikke det tager alt lyset fra 31-37.
 
 I øvrigt - Efter at afdelingen er overgået til parlamentarisk driftsform vil afdelingsbestyrelsen kunne træffes på afdelingskontoret x 1 månedligt, nemlig den 1. onsdag i hver måned, kl. 18-19. Referat offentliggøres ved vaskerierne, i skabet ved 29 og på hjemmesiden. Den nye driftsform betyder også, at dette er det sidste omdelte beboerinfo udarbejdet af afd.bestyrelsen.
Til sidst ønskes alle God jul og Godt nytår.
 
13-12-2017, Afdelingsbestyrelsen, afd. 112

 
Billedresultat for informationMANGLENDE VARME
Der er fundet ikke bare en lækage på rørene, der forsyner 35-37 og 39-43, men total tæring!!!. Der bliver i skrivende stund gravet op fra gavlen af 39 til brandvejen, måske helt til gavlen af 33, så vi kan se omfanget. VVS Finlov er rekvireret mhp udskiftning rørene så hurtigt som muligt.
 
 
 
Bestyrelsesmedlem efterlyses (igen):
Afdelingens formand/kasserer er udtrådt af bestyrelsen af private årsager, hvorfor der nu er indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde den 20-11-2017. Alle opfordres til at deltage.
Som tidligere oplyst, kræves mindst 3 bestyrelsesmedlemmer for, at afdelingen som det mindste kan fortsætte som parlamentarisk. Den enkelte opfordres til at overveje om hun/han vil medvirke hertil.
I modsat fald bliver vi en bestyrelsesløs afdeling og alle beslutninger vil blive taget af AAB. Administrationsbidraget vil naturligvis også stige i relation til at ingen opgaver varetages af en afdelingsbestyrelse.
 
 
Køkkener
For alle, der fremover ansøger om nyt køkken, har afdelingsbestyrelsen vedtaget en prismæssig ”loftshøjde” mht. kategori. Der må ikke vælges skabslåger, der overstiger prisgruppe 5. Dette er meddelt Vordingborg Køkkener og AAB.
 
Træ, Efterår, Filialer, Pyntegrønt, Blade
Vores nye træ og sneboldbuskene
Skulle have været plantet på mandag den 20-11-2017.
Det er nu udsat på grund af det pågående gravearbejde på stedet hvor det skulle stå.
 
 
 
 
16-11-2017, Afdelingsbestyrelsen afd. 112

 
BEBOERINFO, 2 - 2017 
 
Bestyrelsesmedlemmer efterlyses:
Der er valg af bestyrelsesmedlemmer ved det kommende afdelingsmøde den 19-09-2017, og Lissi Marquardt stiller desværre ikke op til genvalg. For at afdelingen fortsat kan have en bestyrelse og dermed ”finger på pulsen” kræves, at vi kan stille med 3 medlemmer. Vi vil derfor opfordre til, at den enkelte overvejer om hun/han vil medvirke til, at afdelingen forbliver selvbestemmende i en vis grad. I modsat fald kommer alle – og der menes alle - beslutninger til at ligge hos AAB. Hvis du vil vide mere om bestyrelses-arbejdet er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.
 
Referater fra bestyrelsesmøder og andre opslag:
Vi oplever, at opslag ved vaskeriet i 37 fjernes. Det er meget beklageligt, da det jo er information til jer.
Da vi ikke kan rende rundt og kontrollere, at referater og andre opslag får lov at hænge, hvor de sættes op, opfordres til, at man enten tjekker skabet ved 29 eller – endnu bedre – tjekker afdelingens hjemmeside www.aab112.minisite.dk – som er opdateret :-)
 
Byggeriet, suk ….
Vi har i skrivende stund modtaget et nyt ?? anlægsbudget, der andrager 280.000 kr. mere end det vi tidligere har vedtaget. Ubegribeligt at AAB kan regne så meget forkert, og aktuelt har vi stillet spørgsmål til AAB omkring dette og venter svar. At vi absolut ikke er tilfredse med det arbejdet, der er udført, gør jo ikke tingene bedre.

 
Nyt træ og anden vegetation
Vi har bestilt et paradisæbletræ J og nogle sneboldbuske som erstatning for de 2 store fyrretræer ved 35-39. Træet er af en størrelse, der kan ses J, hvorfor det først bliver plantet i efteråret.
 
06-07-2017, Bestyrelsen afd. 112

 
 BEBOERINFO, 1 - 2017
 
Billedresultat for telefoneKontakt til varmemester og/eller gårdmand
Vi har indført fast telefontid for ikke akutte ting (dryppende vandhane, manglende lys i opgangen, knirkende gulv mv):
Mandag til fredag fra kl. 07.00-08.00.
Akutte ting (eks. sprunget vandrør) og fejl på maskinerne i vaskerierne skal naturligvis meldes umiddelbart. Efter kl. 15 mandag-torsdag, kl. 12 på fredag samt på lørdag-søndage skal bestyrelsen i så fald kontaktes i nævnte rækkefølge: Erik Ebert, Christel Lundal og Lissi Marquardt.
 
Hvorfor fast tlf.tid? Fordi afdelingen overgår til elektronisk rekvisition af håndværkere, dette skal i sagens natur foregå ved pc’en. Indtil nu har varmemesteren rekvireret håndværkere telefonisk ad hoc, dette er ændret til 1 x ugl. Henvendelser, der kræver håndværkerhjælp, bliver samlet sammen, og rekvisitioner udfærdiget hver mandag.
 
Skakter (igen) - Arbejdstilsynet har været på besøg, og har igen påtalt skakterne. Da nogle lejere fortsat ikke fatter reglerne og hensynsløst hælder uindpakkede madvarer og glas i skakterne, har vi nu besluttet at indkøbe (altså bruge penge på) containere, der kan placeres i bunden af skakterne. Dette kræver en ny skraldevogn, så gårdmændene ikke kommer i berøring med affaldet. Afhængig af udgifterne i forbindelse med dette vil et evt. ekstraordinært afdelingsmøde kunne blive aktuelt.
 
Akvavejen - Som nævnt i referat fra bestyrelsesmøde i marts fik vi ved et møde med bla. Teknologisk Institut præsenteret forslag til rekreativ forbedring ud for 17-21 og græsset ved 11-27: Muligheden for opsamling af vand fra de 3 blokke (11-27) og dermed besparelse i spildevandsudgifter samt håndværkerfradrag og årligt tilskud pr. involveret lejemålsenhed. Vi afventer forslag med angivelse af kr og ører fra landskabsarkitekten, der er knyttet til projektet, så vi kan se hvilke udgifter afdelingen selv skal dække, når de forskellige tilskud bliver indregnet. Vil også se på muligheden for at kommunen påtager sig nogle af udgifterne mht arealet ud for nr. 17-21 eller alternativt renovere asfaltbelægningen mod fortovet samt drænristene, selvom det er indenfor vores matrikel. Begge dele har kommunen lagt, da Bredagervej blev hævet i forbindelse med anlæggelse af torvet.
Vi har ikke opgivet at få træet ud for nr. 19 fældet og undersøger muligheden for en ansøgning sammen med Olufsgården. Samtidig så vi gerne en alternativ tilkørsel til og specielt fra Netto. Vi vil foreslå, at der anlægges tilkørsel fra Rådhusvænget – et forslag, der også blev stillet i forbindelse med anlæggelse af torvet, men som dengang ikke fandt gehør i kommunen.

04-04-2017, Bestyrelsen afd. 112

 
                         BEBOERINFO
 
TV-UDBYDER: Vi har fornyet kontrakten med YouSee, dette med baggrund i at der ved det ekstraordinære afdelingsmøde 26-01-2012 var stort flertal for YouSee. Det ændrer naturligvis ikke på, at man som lejer kan vælge anden udbyder. Dette kan dog som tidligere meddelt først ske efter den 31-07-2017, hvor den oprindelige kontrakt udløber. I fald man ønsker anden udbyder end Yousee, skal man henvende sig på kontoret. Vi vil så udfylde relevant skema til AAB. YouSee har meddelt, at de ruller Gigabredbånd ud i Kastrup i uge 49, i den forbindelse vil der være kortvarige signalafbrud/-forstyrrelser. Og der skulle være julemusik J på VHR Christmas på Ekstrakanalen (plads 55). I øvrigt henvises til www.yousee.dk
 
Affaldscenter og varmemesterplads
Det projekt har virkelig trukket tænder ud, og vi slås fortsat med entreprenøren, som af den grund ikke har fået de sidste penge. Vi har nogle udestående punkter, bla. hjulene på portene til affaldscentret (de er for små) og den ujævne belægning på vejen.

Akvavejen – Teknologisk Institut har meddelt, at arbejdet tidligst går i gang i foråret 2017, så ingen panik mht parkering. Vi er kontakt med kommunen mhp samtidig med anlæggelse af akvavej at få fældet de store træer langs Bredagervej overfor nr. 17-21 (og også gerne nr. 29-33) samt få rettet fliserne ned mod porten til Bredager Torv.
 
OG APROPROS PARKERING, så er der stadig nogle som ikke forstår udtrykket ”Brandvej”. Det er specielt et problem ved 35-37, hvor flere dagligt ignorere skiltet ”Brandvej” (skiltet er placeret til venstre ved stikvejens begyndelse !!). Vi er nødt til at spærre med bom, og er stadig i gang med at finde pengene et eller andet sted. Der bliver ikke varslet, når bom opsættes.
 
Og så vil vi takke ALLE JER, som tager hensyn, som ikke smider uindpakket køkkenaffald i skakterne, som folder pap og lægger det i papcontainerne, som lader være med at bruge de grønne affaldscontainere til elektronik, kludetæpper, mindre møbler mv. – kort sagt TAK til ALLE JER, som overholder afdelingens husorden og medvirker til, at afd. 112 er et godt sted at bo. Tak for det J.
 
Til sidst ønskes alle en God Jul og et Godt Nytår.
 
Bestyrelsen holder juleferie og træffes først den 3. januar 2017, kl. 18-19. Kontoret er således lukket tirsdag den 13.12.2016.
 
Bestyrelsen, afd. 112, 02-12-2016

 

 
 
Beboerinfo:

Containerpladsen og hjørnet Bredagervej/Nordmarksvej
Så nåede vi endelig i mål. Og der blev plads til flaskecontaineren. Og vi har spærret risten umiddelbart indenfor døren, så ikke nøgler forsvinder ved et uheld. Og nu skal vi ALLESAMMEN bare lægge affaldet i de rigtige containere – OG folde pap sammen, så det kan komme i pap-containeren.
Vi har allerede fået kritik af indhegningen på hjørnet: ”den er grim”, ”den er ikke høj nok” osv. Mht sidstnævnte så må indhegningen ikke være højere, da den er placeret i skellet. Mht udseende, så ja, måske ikke helt så pæn, som vi syntes den gang for lang tid siden, hvor projektet tog sin start. Men så er plads til forskønnelseJ. Vi vil da også henlede opmærksomheden på det nye pæne bed ud for 114J - som desværre efter ganske få dage mistede noget af den plantede vegetation L
 
Kommende arbejde på Bredagervej 17-21.
Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg, er i gang med at projektere klimatilpasning på Bredagervej, primært strækningen fra Nordmarksvej ned mod Netto. Det påregnes, at arbejdet går i gang i løbet af sommeren. Det vil helt sikkert indebære udfordringer mht parkering i en periode, og selvom det vil være fristende, må der ikke parkeres på stikvejene. De skal holdes fri for både renoverings- og brandkøretøjer. Forud for arbejdets start er vi lovet materiale, der vil blive omdelt til de lejere, der bliver direkte berørt. Info bliver ligeledes ophængt i skab og ved vaskeri, så øvrige lejere er orienteret.
 
Trappeopgange
Vi har omdelt meddelelse fra Beredskabschefen i Tårnby Kommune vedr. henstilling af forskelligt indbo på trappereposerne. Endvidere henvises til AAB’s husorden, hvor der i pkt. 12.1. er anført: ”Du må opbevare indbo eller effekter i lofts- og kælderrum, der er stillet til rådighed for boligen, men der må ikke efterlades genstande og affald uden for disse”.
Så alle, som bruger reposen ud for entredøren til opbevaring, vær venlig at fjerne ejendelene ASAP – det gælder også alle jer, som bor på 3. sal J
 
Det er sommerJ og vi skal huske, at det ikke er tilladt at grille på altanen. Hvis I laver mad på græsset og medbringer egen grill, så stil den i nærheden af den grill, der allerede er opsat. Dette så de øvrige lejere ikke generes af røg og mados. Briketter og engangsgrill bedes fjernet efter brug, evt. den følgende dag af hensyn til afkøling.
Og som altid skal huskes på, at ikke alle gider høre den musik, du vil høre. Så tag hensyn J
Rigtig god sommer til os alle sammen. Der er almindelig kontoråbent juni og juli, men bestyrelsen holder sommerferie i august.

Bestyrelsen, 07-06-2016

 

 
Afskrift af info dateret 07-03-2016 er på vej.

 
 
 
BEBOERINFO (gendannet)
Hjertestater: Vi har nu undersøgt emnet nærmere, og det er ikke så lige til. Og set ud fra, at vi i nærområdet allerede 5 hjertestartere kan man tvivle på, at vi kan få bevilget en. Hertil kommer at vi skal etablere en brugergruppe på mindst 6-8 personer, som skal på førstehjælpskursus i hjertelunge-redning og i bruge af apparatet. Interesserede bedes melde sig på kontoret.
.
Affaldscenter og varmemesterplads
Mon ikke alle HAR set, at der igen er ”klokket i det” på hjørnet Nordmarksvej/Bredagervej ? Og ja, stolperne er sat for langt inde på pladsen og bliver/er flyttet. Der gik også ”ged i det” der, hvor en af portene til affaldscentret skal være, igen noget, der forsinker byggeriet. Det har i det hele taget været op ad bakke fra begyndelsen, og nu foreligger en ny slutdato. Man tør næsten ikke sætte den på tryk, men byggeriet skulle være færdigt den 18.december (altså i år).
 
Indhegningen af begge pladser skulle gerne forhindre ”fremmed” affald på vores matrikel.
 ikke længere kan smide at alt muligt affald på vores pladser. For os lejere vil affaldscentret været åbent den 2. weekend hver måned. Vi vil bede alle – og der menes ALLE – om at lade være med at henstille større eller mindre ting foran porten til affaldscentret eller foran døren til fyrpladsen. Det indbyder til, at også andre efterlader skidt og ragelse der, og vi har jo i lang tid set hvordan det ser ud!! SÅ VENT med evt. storskrald til den weekend affaldscentret er åbent. Har man brug for hjælp kan man altid venligt spørge vores gårdmænd.
 
Selvom dette beboerinfo blot er nr. 2 i år, har vi ikke så meget mere. Problemerne med byggeriet har beslaglagt det meste af tiden dette år.
Afdelingsformanden og den øvrige bestyrelse vover at juble bare lidt over, at byggeriet snart er færdigt. Samtidig ønskes alle en god jul og et dejligt nytår. Et nytår, hvor vi igen skal bygge, men kun et tørrestativ, og det burde ikke medføre problemer af samme kaliber.
 
Bestyrelsen holder juleferie i resten af december og træffes først på kontoret igen den 5. januar 2016.

Bestyrelsen, afd. 112, 04-12-2015


 

 
Ændring af kontortiden i marts
Af forskellige årsager er vi nødt til at ændre kontorets aftenåbningstid i marts måned.
Bestyrelsen vil kunne træffes på kontoret tirsdag den 10. og tirsdag den 24. marts, begge dage som vanligt fra 18-19. Ændringen er blot gældende for marts måned.
 
http://murvaerket.dk/wp-content/uploads/2011/10/penge.jpgVarmemesterpladsen – OG ekstraordinært afdelingsmøde!!
Som meddelt i referat fra bestyrelsesmøde i februar er membranen, som beskytter kælderen mod vand, gået i stykker og skal udskiftes. Det betyder desværre, at anlægsbudgettet ikke holder, da denne udskiftning naturligt nok overstiger de 10%, der var indregnet til ikke forudsete ting. Vi afventer nyt anlægsbudget fra AAB, hvorefter der vil blive indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde.
 
Storskraldhttp://www.dn.dk/files/billeder/Skoletjenesten/460_pixel/storskrald_460.jpg
I forbindelse med renoveringen af containerpladsen blev storskraldscontainerne fjernet. Når pladsen er færdig, hentes de hjem, så vi igen kan komme af med storskrald. Indtil det sker, må ALLE udvise fleksibilitet og opbevare evt. storskrald i eget kælderrum, altså LADE VÆRE med at stille det på pladsen eller andre steder.
 
http://hijaluna.files.wordpress.com/2009/01/globushop.jpg?w=200&h=308                 ….. OG MERE AFFALD, SUK ……L
Skakter:
Der er stadig nogle, som er totalt ligeglade med husordenens regler for brug af skakterne: Skakterne må udelukkende anvendes til indpakket køkkenaffald, IKKE glas. Ærlig talt, hvor svært kan det være ??
Det er ikke acceptabelt, at afdelingens gårdmænd skal håndtere uindpakkede madrester, glas mv. Uindpakkede madrester sviner skakterne til, hvilket igen medfører lugtgener både i opgang og kælder – og glas går i stykker, når det smides i skakten, og det indebærer risiko for skader.
 
Og til sidst, så må der naturligvis ikke parkeres på stikvejen langs 23-27 – eller for gavlen af 25.
Vi er i gang med at finde passende form for afspærring, for der vil jo være dem, som ikke kan stå for fristelsen.
 
26-02-2015, Bestyrelsen, AAB, afd. 112


 
 
 
BEBOERINFO
MC900423165[1]Skakter – igen – igen – og igen L:
MC900329658[1]MC900052829[1]En beboer har gjort opmærksom på, at skakter iflg. Tårnby Kommune ikke må spærres, heller ikke midlertidigt og heller ikke selvom der på matriklen er diverse affaldscontainere. Det er bekræftet af både kommune og AAB. Som flere, formentlig de samme lejere tilsidesætter kommunen således hermed afdelingens husorden, når det gælder affald. Vi kan ikke være tjent med, at skakterne svines til med uindpakket køkkenaffald m.v., det er jo også er en invitation til rotter.
Løsningen hedder permanent lukning af skakterne og etablering af skralde-øer. Fremgangsmåden er byggeteknisk undersøgelse, indhentning af tilbud samt ansøgning til kommunen om tilladelse – alt sammen noget, der vil resultere i huslejestigning. P.t. overvejes indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde i foråret 2015 til behandling af dette.
MC900434859[1]MC900371042[1]
Containerplads osv.
Endelig er vi i gang. Man ku næsten kalde det en julegave, selvom vi selv betaler J
MC900318286[1]Det indebærer også byggerod og –støj – og også overraskelser, den første har været at vejen skulle være bredere end først projekteret, og det betyder desværre, at både bøgehæk og faktisk det meste af beplantningen skal flyttes. Vi håber, at buske osv. overlever. Beboerne i byggeområdet må indstille sig på, at der kan forekomme weekender, hvor der arbejdes. Firmaet har lovet at varsle de tilfælde, ligesom de gange, hvor indgangspartier er spærret midlertidig som følge af fliselægning.
 
Storskrald skal som meddelt i opslag fremover afleveres på kommunernes genbrugsplads. Vi er klar over, at det kan være svært, hvis man ikke har en bil af en hvis størrelse, hvorfor det overvejes at anskaffe en container, som kan opsættes 2-3 weekender årligt til dette formål.
 
MC900442030[1]YouSee
Afdelingskontoret modtager bladet Indblik fra YouSee. Hvis du gerne vil modtage bladet, kan du tilmelde dig på info.yousee.dk/indblik.
MC900335899[1]
Det er jul om ganske kort tid, så alle jer, der fejrer den tradition, ønske rigtig glædelig juleaften og juledage.
 
MC900311498[1]Kontoret holder juleferie og er lukket fra den 3. dec. til den 6. januar, hvor der igen er åbent fra 18-19.
 
 
Endelig ønskes vi alle et godt og dejligt nytår.
 
02-12-2014, Bestyrelsen, afd. 112.
 
Det kan her til sidst da lige oplyses, at AAB nu er kommet på Arbejdermuseet, vi er altså blevet en museumsgenstand J, det kan give stof til eftertanke …. eller … :-)
 
Resume af beboerinfo dateret 02-10-2014, da det ikke kan genskabes her i forbindelse med opdatering af hjemmesiden .
Der er henvisning til hjemmesiden.
Der er henvisning til AAB's standardhusorden på www.aab.dk - din afdeling - husorden.
Afdelingens tillæg til husordenen er omdelt sammen med ref. fra seneste afd.møde og udleveres i øvrigt til alle nye beboere.
Hjertestarter - bestyrelsen er gået igang med at søge Trygfonden om at komme i betragtning. Fonden har i øvrigt en app hvor man kan se antallet og placeringen af hjertestartere i det område man befinder sig i.
Byggeri - vi har endnu ikke startdato.
BEBOERINFO

SKAKTER OG AFFALD
Fremover vil skakter blive spærret uden forudgående varsling. Hvorfor?
Fordi der fortsat jævnligt findes uindpakket køkkenaffaldkattegrus og glas i skakten.
I nr. 33 var der nogen, som havde smidt to uindpakkede torsk i skakten, hvilket naturligvis medførte en forfærdelig stank i hele opgangen.  Så hermed reglerne endnu en gang:
ALT KØKKENAFFALD SKAL PAKKES IND, KATTEGRUS SKAL LÆGGES I CONTAINER I EN LUKKET PLASTIKPOSE - OG GLAS SKAL LIGELEDES LÆGGES I CONTAINER.

Sommer cool
Det er sommer J, og sammen med lyse nætter bringer sommeren nogle udfordringer, således må der altså ikke grilles på altanen, og cigaretskod må ikke kastes udover altankanten (det må de heller ikke resten af året!!). Og husk, skru ned for musikken, når vinduer/døre er åbne.

Indbrud – desværre har vi igen haft indbrud i nogle kælderrum, og natten til d. 25.juni indbrud på kontoret, hvor tyvene forsvandt med afdelingens pengeskab. Desværre kunne det tyde på, at tyven(e) har haft kendskab til lokaliteterne. Pengeskabet dukkede op igen, politiet fandt det ved kirkegården, naturligvis uden penge L - men med vaskekortene (som er ret dyre).
Beplantning
Vi har besluttet af fælde de 4 træer, der står ”klinet op” ad gavlen til nr. 11. Det er planen, at plante noget stedsegrønt der i stedet. Også de to store fyrretræer ved gavlen af 35 fylder for meget og skal væk, og der skulle blive penge til et mindre træ der i stedet for.
 
Projekt containerplads m.m.
I løbet af en uges tid vil AAB afgøre, hvilken entreprenør, der skal udføre arbejdet. I den periode, hvor containerpladsen renoveres, vil dagrenovationscontaineren midlertidigt blive placeret ud for gavlen ved nr. 116. Containeren er lukket, så lugtgener skulle være minimale.
 
Husk afdelingsmødet – det finder sted den 25. sept. - OG i år er der lodtrækning mellem de fremmødte lejere om en præmie, ja, ja – rigtigt – en præmie J. Måske kan det vække lidt interesse for afdelingsmødet - det møde, hvor man som lejer har mulighed for at få indflydelse.
 
Og til sidst – husk, at vores gårdmænd IKKE HAR DØGNVAGT. Kontakt dem venligst blot man-tors 7-15, fre 7-12. Tak . I akutte tilfælde kan en fra bestyrelsen kontaktes.
 
Fortsat god sommer til jer alle sammen. 

Bestyrelsen, AAB112, 08-07-2014

BEBOERINFO

Fremleje – helt eller delvis
Du har ret til at fremleje din bolig i op til to år, men kun hvis det er begrun-det i midlertidige forhold. Det kan for eksempel være jobmæssig forflytning eller udstationering. Du har også ret til at fremleje din bolig delvist, dog højst halvdelen af boligens beboelsesrum. Det gælder for både hel og delvis fremleje af din bolig, at det samlede antal beboere ikke må overstige antallet af beboelsesrum. Uanset om du vil fremleje hele din bolig eller blot ét eller flere rum, skal du kontakte AAB’s kundeservice. Du skal altid søge om tilladelse senest 14 dage før fremlejeaftalen træder i kraft.
 
TV, bredbånd osv.
Grundpakken er en del af den aftale vi indgik med YouSee i forbindelse med etablering af stikledningsanlægget. Der kommer til stadighed nye tilbud fra YouSee, senest blandt andet mulighed for blot at vælge en ekstra kanal, i modsætning til tidligere, hvor man skulle vælge mindst 4 ekstrakanaler. Det er en god ide at holde sig orienteret på www.yousee.dk

SKAKTER OG AFFALD
Pizzabakker er PAP og skal således IKKE i skakten, men i de opstillede papcontainerne. Papkasser skal foldes sammen og ligeledes i samme containere, og ikke blot – som desværre nogle gør - henstilles på pladsen. Vi kan ligeså godt vænne os til at sortere affaldet, det bliver formentlig både mere omfattende og også obligatorisk.

Forår og sommer smiley
De lune og varme dage er lige om hjørnet cool og altandøre og vinduer kan snart stå åbne halve og hele dage/aftner. Hver årstid sine udfordringer. Vi modtager jævnligt henvendelser fra beboere, som føler sig generet af tobaksrøg. Det er naturligvis ikke så rart, at røg sådan ”bevæger sig uhindret rundt”, men det er altså ikke forbudt at ryge i egen bolig eller på altanen, og vi skal jo være her alle sammen – både rygere og ikke-rygere. Rygeforbuddet på trapper, i kældre og vaskekældre skal imidlertid respekteres.
Husk, at der heller ikke på grilles på altanen. Der er meget, man ikke må angry.
MEN vi må (og skal) tage hensyn til hinanden smiley - både når det gælder rygning, høj musik, unødvendig støj osv – altså overholde husordenen til glæde for både os selv og andre.
 
Til sidst er der lige plads til at ønske os alle EN RIGTIG GOD PÅSKE og en god sommer.

Bestyrelsen, AAB112, 12-04-2014


                                    BEBOERINFO

KULDE, TRÆK OG STØJ UDEFRA. sadSom allerede nævnt i referatet fra afdelingsmødet er nye vinduer ikke ”lige rundt om hjørnet”. Vi ved, at det trækker fra vinduerne, ligesom nogle har træk og støj fra opgangen. Det kan afhjælpes med isoleringstape (2-3,5 mm), og ikke fordi vi skal fremhæve et specifikt mærke, så har dette en ganske god effekt. (Ikke nødvendigt at ha’ kat for at anvende det J!!).
Det er en kold tid vi går i møde, men husk alligevel at lufte ud mindst 10 minutter to gange dagligt. Dette for at undgå skimmelsvamp.wink
 
CONTAINER- OG VARMEMESTERPLADS. Man fristes til at kalde projektet ”the never ending story”, og sidste kapitel er ikke skrevet endnu. Der arbejdes ihærdigt på, at projektet kan holdes inden for det vedtagne anlægsbudget og vi håber, at vi snart kan se begyndelsen til enden!!
Det har været en lang sej omgang, som har ”trukket tænder ud”, specielt på formanden indecision!!
 
STIKVEJENE v/11-15, 23-27, 35-37 og GAVLENE v/11, 114 og 35 er BRANDVEJE og må IKKE anvendes til parkering. Brandslukningskøretøjerne skal nok komme igennem, parkerede biler eller ej, men alle skader i den forbindelse skal betales af bilejeren.angry
 
Fraflytning – Vi har fra AAB modtaget direktiver omkring aflevering af nøgler i forbindelse med fraflytning. Fremover SKAL NØGLER AFLEVERES PERSONLIGT OG I KONTORETS ÅBNINGSTID. (Tirsdage kl. 13-14 samt 1. og 3. tirsdag i måneden kl. 18-19).

 
Vi har ikke så meget mere at byde på her, men ifølge formanden     så bliver det sne juleaften (?) og julemanden (?) kommer som vanligt.
Vi kan så håbe, at samme julemand har godkendte tegninger over byggeprojektet med angel!!!

 
 
De af Jer, som holder jul, ønskes en dejlig en af slagsen og alle ønskes ET FANTASTISK NYTÅR.smiley
 
Bestyrelsen AAB112, 03-12-2013
                                                                     

                                                             
BEBOERINFO

I forlængelse af referatet fra afdelingsmødet kan tilføjes, at vi nok kan prale af at være det sted i formentlig hele landet med lavest pris for lagerplads, ca. kr. 10,50 pr. m2 smiley.
Vedtagelse af forslag 1 har haft den sideeffekt, at lejen for barnevognsrummene nu er nedsat til kr. 21 (fra kr. 50). Skulle man have behov for lidt ekstra opbevaringsplads, er der enkelte ledige barnevognsrum på ca. 2,5 m2. Barnevognsrum lejes primært ud til børne-familier, der ønsker et aflåst rum til deres barnevogn. Andre kan komme i betragtning, når der er ledige rum.
Som supplement til referatet – og specielt til de 13 (!) fremmødte - kan oplyses, at bladet Boligen, som udgives af Boliglejernes Landsforening (BL), er et medlemsblad, der er inkluderet i medlemskabet.
 
YOU SEE – der kommer nye priser på grundpakken og nye TV-pakker fra og med årsskiftet. Kort kan nævnes, at grundpakken stiger til kr. 113,26 mdl. For detaljer henvises til opslag ved vaskerierne og i skabet ved kontoret – eller til YouSee’s hjemmeside – www.yousee.dk.


Kontoret har fået ny mailadresseaab112@mail.dk pr. 25-09-2013.
Og, nej ingen grund panik smiley, evt. mails til den tidligere sab2 mail bliver svaret med oplysning om den nye mailadresse.
 
Skakterne – husk at lukke lågen efter brug af skakten. Dette af hensyn til lugt, træk og andre gener. Det sker, at lågen til skakten ikke umiddelbart kan lukkes. Det kræver så, at man skubber palen på indersiden lågen opad/nedad og sætter skaktnøglen i igen.
 
Og her til sidt en bøn til vores børnefamilier:
Lær børnene, at der bor andre oppe/under/ved siden af.

Vi får jævnligt henvendelser fra lejere, som næsten dagligt må lægge øre til bump, hop og løb (ofte med sko på), kørsel på plastikkøretøjer, boldspil mv.

Den støj, der er forbundet med disse lege, er meget tydelig hos de omkringboende, specielt når det foregår på gulve uden tæpper.

Nu skal det her ikke misforstås, for der skal selvfølgelig være plads til børnene. Det er også naturligt, at man, når man bor tæt, kan høre andre lejere.


Bestyrelsen, AAB112, 26-09-2013

Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk