Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 112
Mødedato: 15.09.2022
Mødested: Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup
Referent: Iben Markussen Raffnsøe
Deltagere:
Antal beboere fra 24 lejemål = 48 stemmer i alt. Fra afdelingsbestyrelsen: Carsten Michael Hansen
Øvrige
Fra organisationsbestyrelsen: Jens Stilling Sørensen
Fra administrationen: Josefine Setling Kaan, Beboerøkonomi
Dagsorden Referat
1. Valg af dirigent Jens Stilling Sørensen
2. Fremlæggelse af beretning fra perioden siden sidste afdelingsmøde
Inspektøren Iben Raffnsøe aflagde driftsberetning. Beretningen blev godkendt og udsendes med referatet
3. Regnskab til orientering Taget til efterretning
En beboer opponerede mod dagsorden og da denne godtgjorde, at ikke al indsendt materiale var blevet omdelt rettidigt besluttede forsamlingen at udskyde punkt 5 indkomne forslag til et ekstraordinært møde – her under også afstemning om at gå videre med minihelhedsplanen. Dog tillod afdelingsmødet at Rådgiverne fra Sinus Rådgivende Ingeniører
fremlagde deres rapport, da de nu var mødt. På baggrund af fremlæggelsen opstod en del debat om bygningernes tilstand og den
eventuelle fremtidige minihelhedsplan. Den yderligere debat og beslutning om minihelhedsplanen blev dog udsat til det ekstraordinære afdelingsmøde.
4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år
Driftsbudgettet for 2023 blev godkendt
For: 38
Imod: 0
Undlader at stemme: 4
2 stemmer havde forladt mødet
5. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
a. Valg af afdelingsformand for 2 år – til 2024
Erik Ebert blev valgt enstemmigt
b. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem 1 for 1 år – til 2023
Lesly Schlabs blev valgt enstemmigt
c. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem 2 for 2 år – til 2024
Christel Lundal Madsen blev valgt enstemmigt
d. Valg af suppleanter for 1 år til 2023
Carsten Michael Hansen blev valgt enstemmigt
e. Valg af suppleanter for 1 år til 2023
Jørgen Lykke Hemmingsen blev valgt
enstemmigt.
6. Eventuelt Der blev spurgt om det er muligt at fremsætte
forslag om at udskifte vinduerne straks og før
minihelhedsplanen. Til det blev der svaret ja.

Referatet udsendt den 28-09-2022
Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk