Tekst "sakset" fra referat uden dato, omdelt den 25-02-2022

Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 112

 
Mødedato:   
16. september 2021

 
Mødested:   
Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup
 
Til stede:                          
Fra afdelingsbestyrelsen: Carsten Hansen, Pernille Mortensen, Camilla Martin, Maria Christtreu,

Antal lejemål 21 = 42 stemmer

Fra Organisationsbestyrelsen: Kasper Cederholm
 
Fra administrationen: Iben Raffnsøe og Lone Møller
 
DAGSORDEN
 
1.       Valg af dirigent og referent

          Dirigent Kasper Cederholm
          Referent Iben Raffnsøe

2.       Forretningsorden

Inspektøren ønskede forsamlingens godkendelse til at kunne fremsætte et forslag om at materiale til afdelingsmøder kan fremsendes digitalt til de beboere, der har tilmeldt sig digital kommunikation. De som ønsker materiale omdelt i papirform får det stadig væk omdelt.
Dette gang forsamlingen lov til. Hvilket betyder at forslaget stilles på et kommende afdelingsmøde.
 
3.       Fremlæggelse af beretning fra perioden siden sidste møde

Iben Raffnsøe afgav driftsberetning mundtligt. Der er sket nogle ændringer på bemandingen på afdelingen, således er Varmemesteren den sidste af den oprindelige bemanding.
På afdelingsmødet 2019 blev det besluttet at AAB skulle arbejde på at udskifte forsyningsledningerne til varme i terræn. Projektet er nu så langt at der er opstartsmøde den 28. september. Borde og bænke bliver flyttet på materielgården til efteråret så de ikke tiltrækker uønskede gæster. Afdelingen har haft en del hærværk som belaster forsikringen. Beretningen blev godkendt efter lidt debat om de driftsmæssige ting.


4.       Orientering om regnskab

Lone Møller orienterede om regnskabet
 
5.       Behandling af forslag

a)     Forslag om indkøb af en trækvogn som kan lånes ud til beboerne

For: 42
Imod: 0
Undlader at stemme: 0

b)     Forslag om biodiversitetsøer

For: 42
Imod: 0
Undlader at stemme: 0

c)     Forslag om en rådgiver til en vurdering af bygningernes tilstand.

For: 42
Imod: 0
Undlader at stemme: 0
 
6.      Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2022.

Driftsbudget for 2022 blev forkastet, da der ikke kunne redegøres for aktiviteten A3 nye badeværelser.

7.      Valg til afdelingsbestyrelsen

a)     Valg af bestyrelsesmedlem 1 (for 2 år – til 2023):

Pernille Mortensen blev valgt enstemmigt.

b)     Valg af bestyrelsessuppleant 1 (for 1 år – til 2012):

Camilla Mortensen blev valgt enstemmigt

c)     Valg af bestyrelsessuppleant 2 (for 1 år – til 2022):

Amaile Schmidt Krøger blev valgt enstemmigt


8.       Eventuelt
Forsamlingen drøftede hvad der sker med Kommunens vej – der er udlagt som særlig dræn vej i forbindelse med LAR (Lokal Afledning af Regnvand) Asfalten har forskubbet sig, sandsynligvis fordi asfalten ikke kan holde til de tunge køretøjer som kører på vejen for at forsyne butikkerne på torvet for enden af vejen.
Derud over drøftede forsamlingen hvad der skal gøres omkring beboere der holder hunde. Her var dirigenten klar, så længe afdelingsmødet ikke har besluttet at der må holdes hund i afdelingen, skal hundehold påtales 
Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk