Referatet er "sakset" fra omdelt udgave - uden dato og underskrift.
 
Referat ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 112
 

Mødedato:

17-september 2020
 

Mødested:

Skottegårdsskolen, Saltværksvej 63, Kastrup
 

Til stede:

Fra afdelingsbestyrelsen: Pernille Mortensen, Carsten Hansen, Jørgen Hemmingsen
 
Antal beboere fra 20 lejemål = 40 stemmer Fra Organisationsbestyrelsen: Lean Bernhof
Fra administrationen: Iben Raffnsøe, Sumaela Malik
 
DAGSORDEN
 
1) Valg af dirigent og referent Dirigent Lean Bernhoff (OB) Referent Iben Raffnsøe (Inspektør) 

2.Valg af stemmeudvalg

Valgt blev Brian Pedersen Bredagervej 43 2. th og Maria Victoria Christtreu Bredagervej 43 st th.
 

3.Fremlæggelse af beretning fra perioden siden sidste møde

Vi har haft et ganske aktivt år i afdeling 112 siden sidste afdelingsmøde. Vi har fået skiftet hoveddørene og jeg har kun hørt om et enkelt problem med en familie, hvis børn fandt ud af at lukke sig ud af døren. Jeg har ikke hørt om indbrud. Så det er mit overordnede indtryk, at I er glade for døre- ne. Jeg arbejder på at skifte opgangsdørsnøglerne og kælderdørsnøgler- ne til et briksystem således at en bortkommen brik blot kan annulleres hvis den bortkommer, så vi kan forhindre oprettelsen af ad hoc rygeklub- ber til gene for beboere og ansatte.
 
Vi har også fået strømpeforet kloakkerne og FK Slamson – kloakfirmaet er i gang med at afslutte projektet. Der er dog 9 kælderrum de ikke har kun- net komme ind i og vi har varslet beboerne med 6 uger, så vi regner med at kunne komme ind i kælderrummene i slutningen af oktober. Derefter kan vi holde afleveringsforretning på det projekt. 

Nu når vi er ved kloakkerne så har vi observeret ret store og velvoksne rotter på ejendommen. De er kommet op fra kloakkerne og leder efter mad på overfladen. Derfor vil jeg indtrængende bede jer om IKKE at fodre fugle på græsplænerne. Rotter kan springe op til 1 meter i højden så hvis I vil fodre fugle skal det ske i mindst 1,5 meters højde og Rotter spiser alt også affald. Derfor vil jeg også bede jer være opmærksom på jeres affald. Tabt affald i affaldsgården tiltrækker også rotter.
 
I besluttede også sidste år, at etablere nye forsyningsledninger. Det pro- jekt er stadig i støbeskeen og vi forventer, at have fået en rådgiver på pro- jektet i løbet af vinteren så vi kan gå i jorden til foråret. Det er der lidt tid til, derfor har vi tildækket gravehullet fra det brudte rør – nu har I også set på det hul i en årrække, så jeg syntes at når vi nu har en entreprenør på af- delingen med en gravemaskine kunne han også udbedre det projekt.
 
Så, det sidste års tid har været ret travl, men det forhindrer os ikke i at ar- bejde fremadrettet med nye projekter. Derfor vil jeg meget gerne drøfte en samlet udbedring af badeværelserne med den nye bestyrelse, vi har ret mange forsikringssager på skjulte rør og afløb, der efterhånden er så gamle at underboen pludselig oplever regnvejr i sin gang, køkken eller stue. Det skal vi gøre noget ved.
 
Samtidig vil jeg gerne tale med jeres nye bestyrelse om affaldshåndtering fremadrettet. Jeres skakte og tømningen af dem er en stærk udfordring for folkene på ejendommen og arbejdet nedslider dem voldsomt. Så vi skal have gjort noget ved skaktene. Det bliver ikke lige i det næste år, men Regeringen har vedtaget en lovgivning som tvinger Kommunerne til at sørge for en affaldssortering i 10 fraktioner. Vi må se hvad Tårnby Kom- mune kommer op med af krav til os – så må vi se at finde en måde at give jer ordentlige muligheder for at komme af med jeres affald.
 
Herunder Coronakrisen har vi lukket jeres Ejendomskontor og jeg har ikke lukket det op igen endnu, fordi vi ikke har en skranke, hvor vi kan holde en god afstand. Jeg har selv holdt møder dernede og det er svært at hol- de afstand dernede. Jeg går lidt med nogle tanker om at bygge et nyt ejendomskontor i garagebygningen med niveaufri adgang og flugtveje, møde faciliteter og velfærdsfaciliteter til funktionærerne. Det I har nu er utidssvarende og lever ikke op til arbejdsmiljøkravene, så et eller andet skal gøres.
 
 
Efter en kort debat om beretningens punkter blev beretningen godkendt med det observationspunkt at beboerne i Bredagervej 31 ikke må komme i kontakt med rotter da det kan afføde 7 dages arbejdskarantæne og at Inspektøren skal kontakte restauranten og Netto nede på Kastrup Torv om rotteproblematikken.


 

4.Forretningsorden for afdelingsmødet

 
Efter en gennemgang af forretningsorden stemte forsamlingen om forret- ningsordens 4 tilpasninger:
 
Årsregnskabet skal forelægges til godkendelse: 6 stemte ”ja” 34 stemte ”nej”
 
Afdelingsbestyrelsen vælger repræsentantskabsmedlemmer: 24 stemte
”ja” 12 stemte ”nej” og 4 stemte ”blankt”
 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges særskilt: 30 stemte ”ja” og 6 stemte ”nej” Dirigentenen konstaterede at der var et overvældende flertal for.
 
Afdelingsbestyrelsen udpeger selv formand: 24 stemte ”ja” 16 stemte ”nej”
 
Således blev forretningsorden besluttet, dermed blev regnskabet fremlagt til orientering, bestyrelsen vælger repræsentantskabsmedlemmer, besty- relsesmedlemmerne vælges særskilt og formanden for afdelingsbestyrel- sen vælges på bestyrelsens første konstituerende møde. Hermed ændres denne dagsordens punkt 8a fra valg af formand for afdelingsbestyrelsen til valg af bestyrelsesmedlem.
 
Efter dette punkt valgte en deltager at forlade mødet, hermed faldt stem- meantallet fra 40 stemmer til 38.
 
 

5.Orientering om regnskab

 
Sumaela Malik orienterede om regnskabet for 2019 se i øvrigt det ud- sendte materiale.
 

6.Orientering om budgettet

 
Sumaela Malik orienterede om budgettet for 2021. Til det blev der spurgt ind til de penge en tidligere bestyrelse henlagde til vinduer. Der er henlagt
7.9 mill kr. på aktivitet 5 i drifts- og vedligeholdelsesplanerne 2016, 2017
og 2018, pengene er blevet brugt på andre aktiviteter i 2019….
 

7.Behandling af forslag


a) Forslag om nye vinduer

(På afdelingens ordinære afdelingsmøde i september 2019 blev det besluttet at udsætte punktet om udskiftning af de gamle plastic vinduer med nye lavenergivinduer til dette ekstraordinære møde.) 

Det er bestyrelsens ønske, at de nuværende vinduer af plast skal ud- skiftes, da deres levetid er udtjent, samt flere vinduer er i så dårlig stand og reservedele er svære at skaffe.
Derfor anbefales det, at der etableres nye vinduer af typen træ-
/aluvindue.
 

Træ-/aluvinduer

Træ-/aluvinduer er vinduer, hvor den del af vinduet, der er udendørs, er af aluminium, og den del, der er indendørs, er af almindeligt fyrre- træ. Denne type vindue opfattes som mindre vedligeholdelseskræven- de end vinduer, der er helt lavet af træ.
Pågældende typer er næsten vedligeholdelsesfrie og den økonomiske bedste løsning. Når man ser på drift og vedligeholdelse i et vindues le- vetid, som typisk er 40-50 år.
 
Selvom disse vinduer ikke skal males, kræver de alligevel vedligehol- delse. Selve vinduet bør vaskes et par gange om året. Hvis alumini- ummets lakering beskadiges, kan den ikke repareres, uden at det er synligt. Vinduet bliver dog ikke ringere af en ridse i lakken, da alumini- um dækkes af et beskyttende lag korrosionsmateriale, hvis det korro- derer.
  

Trævinduer

Vinduet er lavet af den inderste kerne af et fyrretræ, dvs. den del af træet, der er hårdest og mest holdbar i forhold til vind og vejr.
Et traditionelt trævindue er billigere i indkøb, men kræver mere vedli- geholdelse i dets levetid afhængig af trætype: Kernetræsvinduer skal males hvert 8. til 10. år. Standardtrævinduer skal males hvert 5-6 år, dertil skal der bruges stillads, derved bliver dette en dyre økonomisk løsning, som administrationen ikke kan anbefale.
 

Plastvinduer

Plastvinduer som afdelingen har i dag, mener vi ikke har lige så gode energimæssige egenskaber som de andre to vinduestyper, samt ud- skiftning og køb af reservedele kan blive problematiske.
Plastvinduer regnes af mange for at være vedligeholdelsesfrie. Det er de også - næsten. Selvom vinduesrammerne ikke skal males, skal de holdes rene, dvs. at de skal vaskes 1 gang om året. Derudover skal hængsler smøres 1 gang om året. Går plastvinduer i stykker, kan de ikke repareres, og afdelingen er nødt til at skifte hele vinduet ud.
  
Tidsmæssigt kan selve udskiftningen af vinduerne forventes udført i perioden august 2020 til september 2021.
  
Der blev spurgt ind til den henlæggelse som den tidligere bestyrelse har haft på DV planen i 2015,2016, 2017 og i 2018. På mødet måtte Inspektøren erkende at der ikke præcist kunne redegøres for dette. Ef- terfølgende mødet har Byggeøkonomi svaret: ” Så vidt jeg kan se står de 7,9 mio. i dv-plan 2017, men det er med lånefinansiering. Det sam- me gælder dv-plan 2018.
 
I dv-plan 2019 tages de ud, da vi dengang arbejde med at fjerne låne- finansiering fra dv-planerne, da pengene ikke er der, men skal lånes.
 
Det er samme billede i 2020 og med udarbejdelse af dv-plan 2021, er der kigget på muligheden for at dække låneydelsen mod nedsættelse af henlæggelsen, så beboerne ikke får en huslejestigning. Henlæggel- sen er desuden steget tilstrækkeligt i perioden 2017 til 2021 til at dette kan lade sig gøre (fra 133 kr. pr m2 til 195 kr. pr m2).
 
Men kort sagt, så har pengene aldrig været der, da der har været låne- finansiering på.
  
For: 38
Imod: 0
Undlader at stemme: 0

 

b)Kollektiv Råderetskøkkener

 
Afdeling 112 skal godkende følgende:
 
  1. Godkende at afdelingen af dv-midler (eventuelt ved låne optagelse, såfremt afdelingen har tilstrækkelig friværdi) finansierer et basis- køkken på kr. 16.250 i forbindelse med modernisering af køkkener inden for reglerne om kollektiv råderet, §37b
 
  1. Fastlæggeperioden for afskrivning i forbindelse med kollektiv råde- ret over 20 år. Afskrivningsperioden vil være til den periode som beboer afdrager via huslejen og den periode som lån til finansiering afdrages over.
 
  1. Søge kommunal godkendelse til modernisering af køkkener inden ofr reglerne om kollektiv råderet §37b
 
  1. Ordningen omfatter opsætning af 3 køkkener i flyttelejemål årligt og 3 nye køkkener årligt, his der ikke er tale om flyttelejemål. Ordnin- gen er gældende i 4 år – fra og med 2020 til og med 2023.
 
  1. Udgiften pr køkken må maksimalt være på kr. 65.000 inkl. Afdelin- gens finansiering af basiskøkkenet og finansieringen af køkkenerne vil for forbedringsdelen ske gennem 20-årige fastforrentede real- kreditlån .
 
Det vil således være muligt at låne op til 1.170.000 i de 4 år fra modta- gelsen af den kommunale godkendelse

Der skal på dv-planen være afsat kr. 97.500,- årligt i de 4 år i alt kr. 390.000,-. Dette kan forud finansieres via tillægsbevilling på dv-plan for 2020 og 2021 og indarbejdes på dv-plan for 2022 og frem, så dv- planerne kommer i balance. Beløbet kan eventuelt lånefinansieres.
 
Det er væsentligt at påpege at:
 
-Ydelsen på lånet for moderniseringsdelen vil blive pålagt lejemålet som forbedringstillæg
 
-Basisdelen og mindre arbejder (herunder udskiftning af brugsvandsin- stallationer og visse el arbejder) vil kunne dækkes af afdelingens hen- læggelser (dv-planen), da disse udgifter falder ind under kategorien vedligehold. Der kan desuden ikke inkluderes maling eller gulvarbejder eller andre udgifter der ikke har relation til selve køkkenudskiftningen. Disse omkostninger skal, såfremt de vurderes at være vedligehold be- tales af afdelingens henlæggelser eller såfremt der er tale om moder- nisering betales direkte fra beboer til håndværker og kan ikke inklude- res i råderetten. Omkostningerne til hårde hvidevarer skal altid dækkes af beboeren.
 
Der må som udgangspunkt kun benyttes følgende køkkenleverandør til modernisering af køkkener: Arne Pedersen A/S, HTH, Tvis Køkken center Grev, Designa A/S eller Vordingborg Køkkener A/S.
 
Hvis Afdelingen på afdelingsmødet tidligere har godkendt en anden køkkenleverandør, kan denne fortsat benyttes.
 
Forsamlingen drøftede konsekvenserne af at optage lån til kollektiv rå- derets køkkener. Iben Raffnsøe fastholdt at en aftale om kollektiv råde- ret ikke forhindrer Individuel råderet og at aftalen om kollektiv råderet på køkkener, ikke sætter AAB i stand til at påtvinge en beboer et nyt køkken mod dennes vilje.
 
Herefter stemte forsamlingen om forslaget:
For: 20
Imod: 18
Undlader at stemme: 0

 

C. Forslag om opsætning af opslagstavler

 
Opsætning af opslagstavler i opgangen på væggen til venstre for post- kasserne. Aktuelt opsættes diverse sedler på ruden i døren, det ser ro- det ud både ude- og indefra.
 
Forslagsstiller havde i forslaget oprindeligt tænkt kork opslagstavler men havde til mødet set et skinnesystem, da forsamlingen ikke havde haft mulighed for at se skinnesystemet, blev afstemningstemaet at be- vilge Inspektøren og ejendomskontoret at bruge kr. 7000 på et op- hængningssystem.

For stemte: 24
Imod stemte: 14 Undlader at stemme: 0

 

8.Valg til afdelingsbestyrelsen

 
a) Valg af bestyrelsesmedlem (for 2 år – til 2022):Camilla Martin blev valgt med stemmerne 22 mod Tommy Andreassen
 

b) Valg af bestyrelsesmedlem 1 (for 1 år – til 2021):Pernille Mortensen blev valgt med stemmerne enstemmigt
 

c)Valg af bestyrelsesmedlem 2 (for 2 år – til 2022):Carsten Michael Hansen blev valgt med stemmerne enstemmigt
 
 

9.Valg til repræsentantskabet

 
Jf. forretningsorden udpeger bestyrelsen de to repræsentantskabs- medlemmer.
 

10.Eventuelt

Forsamlingen ønskede at bestyrelsen sætte udskiftning af radiatorer på dv-planen
Forsamlingen fremhævede de mange skimmelsager der har været over tid
Bestyrelsen blev pålagt at gøre hjemmesiden mere overskuelig Endelig var der en drøftelse af rimeligheden af at en lejer kan have en kolonihave og stadig være lejer og så at sige optage en bolig fra andre,
der er i større bolignød. Til det lød svaret at så længe en lejer betaler sin husleje og ikke misligholder sin bolig behøver vedkommende ikke at fy- sisk være i sin lejlighed, sådan er loven skruet sammen.
 
 
Således sluttede mødet i god ro og orden.

 

 
 

 
Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk