Teksten er "sakset" fra omdelt referat, underskrevet af hhv. afd.formand Lykke Poulsen og dirigent Bjarne Lindquist og dateret den 03-10-2019. 
                                                                                                                       

 
Beboerne i afdeling 112
 

Referat af ordinært Afdelingsmøde i afdeling 112
 

Mødedato:

19-09-2019
 

Mødested:

Skottegårdsskolen
 

Til stede:

Fra Afdelingsbestyrelsen: Lykke Poulsen (Formoand), Jørgen Andreas Lykke Hemmingsen og Pernille Hansen.
 
Antal lejemål: 19 = 38 stemmer
Fra Organisationsbestyrelsen: Bjarne Lindqvist.
Fra Administrationen: Økonomichef Peter Ditmar Jensen oglnspektør Iben Raffnsøe,
 

DAGSOREDN i henhold til endelig udsendelse.

Erik H. Ebert, Bredagervej 29,2. tv ønskede at vælge referenten før dagsordnen blev gennemgået og godkendt. Derfor modtog Inspektør Iben Raffnsøe valg som referent.
 

1) Valg af dirigent


Bjarne Lindqvist modtog valg
Dirigenten konstaterede at mødet var indkaldt efter vedtægterne ved at den endelige dagsorden blev omdelt den 12. september dog blev en redigeret dagsorden med yderligere forslag omdelt dagen efter den 13. september. Erik H Ebert forholdt sig kritisk til netop denne uddeling og anfægtede, at 5 dage til at sætte sig ind i 3 store anlægsforslag. Dog havde Erik H. Ebert ikke noget imod indholdet i forslagene. Dirigenten lovede på vegne af administrationen, at det ikke ville ske igen og gennemgik herefter dagsorden. Her understregede han at der også er udsendt et anlægsbudget og DVplan indeholdende et vinduesprojekt, men da det ikke har nået at komme på dagsorden tages det punkt på et kommende ekstraordinært møde.
 

2) Stemmeudvalg

Maria, Bredagervej 43 st th og Pernille Hansen Bredagervej 43 2 th blev valgt.
 
 

3) Afdelingens Beretning

 
Vi trådte alle ind i bestyrelsen som grønne og havde faktisk ingen anelse om hvad det indebærer at sidde i en bestyrelse - så det skulle vi alle sammen lære.
 
Vi har fået ny inspektør Iben, som vi også har skulle lære at kende og vi har faktisk fået oparbejdet et godt samarbejde og en god kommunikation med hende.
 
Det vi først har taget fat i er at finde ud af hvilke projekter, der er sat i gang, men ikke færdiggjort. Det viste sig at være de tre projekter, I skal stemme om i dag og som er kommet ud med rettelsesbladet og nogle bilag, nemlig vedligehold af kloakkerne, renovering af fjernvarmeledningerne og nye hoveddøre.
 
Vi glæder os til at høre hvad I siger til projekterne og håber, at vi kan få sat det i gang til glæde for hele afdelingen og alle beboerne.
 
Der har været meget at lære og der stadig meget at lære og derfor har vi ikke fået afholdt så mange møder, men vi har holdt hovederne oppe og set fremad. Derfor har vi også besluttet at bestyrelsen mødes xx gang fremover på ejendomskontoret. (Det talte ord gælder)
 
Christel Lundal Madsen, undrede sig over hvorfor den nye bestyrelse har valgt ikke at tage imod den hjælp som hun, som tidligere administrativ og parlamentarisk formand har tilbudt.
Bestyrelsen svarede, at de har haft fokus på at etablere sig som parlamentarisk bestyrelse og etablere et godt og konstruktivt samarbejde med Inspektøren som vejen ind til AAB.
 
Erik H. Ebert konstaterede at afdeling 112 er en meget sund afdeling alt er sat på DVPlanen.
 
Peter Lauersen, Bredagervej 23 1. th, nævnte at der stadig bliver solgt hash i kældrene og at han personligt har været med til at smide sælgerne ud. Samtidig nævnte han at der i perioder har manglet lys over opgangsdørene. Dog er det problem løst.
 
Der hersker en del forvirring i afdelingen om hvad beboerne skal gøre i tilfælde af skader og problemer i lejemålene, her efter afdelingen er blevet parlamentarisk. Bestyrelsen lovede at omdele et ark med informationer med kontaktnummer til ejendomsservice og fraflytning samt SSG, igen.
 
Herefter blev beretningen godkendt enstemmigt.
 

4) Regnskabet

Peter Ditmar Jensen gennemgik regnskabet og orienterede om at afdelingen har et overskud på 2038, - kr. Det er så tæt på et nul som næsten muligt, hvilket opnås ved at afdelingen har sparet på lånene. Ejendomsskatterne er fastfrosset, da AAB stadig ikke ved hvordan Tårnby Kommune forholder sig til ejendomsskatterne.
 
Christel Lundal Madsen spurgte ind til hvad de 33.000 kr. til beboeraktiviteter var blevet brugt til og Peter Ditmar Jensen svarede at de var blevet brugt til beboerbladet og beboerservice, der dækker over kontorhold.
 
Herefter blev regnskabet taget til efterretning.
 

5)Forslag


a) Kollektiv råderet på køkkener
Bestyrelsen har fået tilsendt forslaget om at den måde afdelingen anvender den kollektive råderet på, ikke overholder udbudsloven. Derfor foreslår AABs byggeøkonomi at afdelingen enten udbyder renoveringen af køkkenerne selv eller går ind under AABs rammeaftale på køkkenrenovering.
 
Erik H Ebert, anfægtede præmissen om at den måde vi renoverer køkkener på i afdeling 112 falder ind under den kollektive råderet. Derfor mener han at forsamlingen bør stemme 'nej' til forslaget.
 
Forsamlingen drøftede forslaget og en del forvirring omkring tidligere aftaler og nuværende aftaler blev afdækket. Derfor foreslog dirigenten at forslaget tages op på det ekstraordinære møde, som skal afholdes vedrørende vinduer.
 
På den baggrund blev forslaget udskudt til det kommende ekstraordinære møde.
 
 
b) Entredøre
Peter Ditmar Jensen understregede at den nye DV plan præsterer en huslejestigning på 1% ved at etablere entredøre, kloakrenovering og renovering af forsyningsledninger.
 
Forsamlingen stemte enstemmigt for hoveddørsprojektet.
 

c) Forsyningsledninger

Erik H. Ebert, spurgte hvorfor det har taget 2,5 - 3 år før dette er blevet sat i gang. Det kunne de tilstedeværende fra AAB ikke svare på.
 
Dernæst spurgte Erik H. Ebert om beløbet dækker renovering af de rør, der i øvrigt går mellem husene og det blev bekræftet.
 
Herefter var der enstemmig tilslutning til forslaget.
  

d) Kloakker

Kloakprojektet dækker over en strømpeforring af kloakkerne på afdelingen. Christel spurgte hvor længe en sådan strømpeforring holder og det blev bekræftet at det er den professionelle måde at reparere kloakker på i dag. Så det holder længe.
 
Herefter var der enstemmig tilslutning til forslaget
 
Forsamlingen drøftede kort vinduer. Erik H. Ebert mente at der tidligere har været afsat 8.000.000,- kr til vinduer. Peter Ditmar vil undersøge hvad der er sket i DVplanerne fra 2016 og frem.
 

6) Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Ifølge det uddelte Driftsbudget skal afdelingen stige 1%. Det skyldes især at henlæggelserne er sat ned med 600.000 kr. Renovationen stiger især fordi komprimatoren koster en del.
På DVplanen 2020 står Faldstammer Løbende vedligehold, det er en post til vedligehold. Faldstammer bliver repareret, når de går i stykker.
 
Erik H. Ebert mente at alle faldstammer blev skiftet i 2007 eller 2008, så han fandt ikke behovet presserende.
 
Der blev spurgt ind til om ikke afdelingen kan få lavere renter. Til det svarede Peter Ditmar Jensen at MB er meget forsigtige i budgetteringen.
 
Herefter satte dirigenten budgettet til afstemning og budgettet blev enstemmigt vedtaget.
 

7) Valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen trådte til ved et ekstraordinært afdelingsmøde i april 2019 og derfor valgte forsamlingen følgende sammensætning af bestyrelsen:
 
Lykke Poulsen formand frem til 2021 Pernille Hansen valgt for 1 år frem til 2020
Jørgen Andreas Lykke Hemmingsen valgt, som suppleant for 1 år frem til 2020
Carsten Michael Hansen valgt, som suppleant for 1 år frem til 2020
 

8) Valg af repræsentantskabs medlem

Bestyrelsen udpeger et repræsentantsskabsmedlem blandt sig selv.
 

9) Eventuelt

Der blev spurgt ind til affaldssortering - hertil lød svaret at vi afventer Tårnby kommune.
 
Bredagervej 21 har problemer med døren mod gaden, dørpumpen bør justeres så døren lukker ordenligt.
 
Vaskerierne lever ikke op til beboernes forventninger Iben følger op sammen med Nortec og varmemesteren.
 

 
 
Referat er et foto, da
der ikke kan indsættes pdf.fil
Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk