AAB, Afd. 112
REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE TIRSDAG DEN 18-09-2018, KL. 18.30, FESTSALEN, SKOTTEGÅRDSSKOLEN.
Ref. CL og ME.
 
Til stede var, udover afdelingsbestyrelsen (Christel Lundal (CL), Ulla Gyllenborg (UG) og Lykke Poulsen (LP), beboere fra 17 lejemål (i alt udgørende 40 stemmer), afdelingens inspektør Mads Elvig (ME) og regnskabsmedarbejder Anders Wulff-Krogsøe (AWK) fra AAB samt Bjarne Lindqvist (BL) fra Organisationsbestyrelsen.
 
CL bød velkommen, hvorefter Stefan og Tem fra Fibia/Waoo informerede om deres tilbud på fibernet til det enkelte lejemål. Dette vil blive uddybet på et ekstraordinært afdelingsmøde senere i efteråret, hvor tilbuddet vil gå til afstemning. Derpå overgik vi til dagsordenen.
 
1. Valg af dirigent. BL blev valgt og præsenterede sig selv og konstaterede, at varsling af og indkaldelse til afdelingsmødet var sket i henhold til vedtægterne. Herefter gennemgik BL dagsordenen og spurgte om nogen havde indvendinger mod den, det var der ikke. Endelig oplyste BL, at hvis nogen forlod mødet før dets afslutning skulle stemmeseddel afleveres. Som tidligere år blev mødet optaget mhp belysning af eventuelle senere tvister.
 
2. Beretning for perioden siden sidste afd.møde. CL henviste til den omdelte beretning og spurgte om der var spørgsmål til den. Det var der ikke. CL kunne tilføje, at afdelingen fra Tårnby Kommune har modtaget godkendelse af den længe ventede forskønnelse af området foran nr. 17-21 og, at sagen nu ligger hos Landskabsarkitekterne og afdelingens inspektør.
ME informerede om de igangværende arbejder. Ang. udskiftning af de underjordiske varmerør oplyste ME om, at vores rådgiver er gået i udbuds fasen. Ang. renovering/strømpeforing af kloakkerne: Der har vi fået lavet en TV-inspektion af alle kloakkerne og er forelagt resultatet, som ikke var så dårligt som forventet. Vi har sat rådgiveren på opgaven at kontakte vores forsikrings selskab for derefter at lave en plan for det videre forløb. Udskiftning af entrédøre: Der bliver kigget på de 2 indkomne tilbud. Der er opsat en prøvedør i Bredagervej 41, st tv. Og vi prøver at få opsat en prøvedør fra det andet firma i samme opgang, så vi kan kigge på begge døre samtidig.
 
3. Regnskab for 2017 blev gennemgået af AWK, som besvarede enkelte spørgsmål fra de fremmødte.
 
4. Godkendelse af driftsbudget - AWK gennemgik og uddybede driftsbudgettet, hvorefter det blev godkendt med 38 stemmer, 2 undlod at stemme.
 
5. Behandling af indkomne forslag:
5 a) Overskud fra 2016 hensættes på DV-planen til senere anvendelse på affaldshåndtering. CL uddybede baggrunden for forslaget, som blev vedtaget med 40 stemmer.
5 b) Tilladelse til gas-grill på altaner. Forslagsstiller var ikke til stede. På forespørgsel fra dirigenten ønskede forsamlingen ikke at lade forslaget gå til afstemning.
  
6. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer - CL og UG stillede ikke op til genvalg. Som forventet var der ikke umiddelbart nogle som ønskede at stille op til valg, trods ”peptalk” fra både CL og ME.
På forespørgsel fra dirigenten indvilligede LP i at fortsætte i bestyrelsen og CL accepterede valg til suppleant. Herefter meldte Jørgen Hemmingsen sig på banen og blev valgt for 2 år. Ingen ønskede at stille op som formand.
Vi mangler således et bestyrelsesmedlem for at afdelingsbestyrelsen er gældende. Imidlertid aftaltes, at der ved et ekstraordinært afdelingsmøde forsøges at få den sidste post besat, så afdelingen kan være repræsenteret af en afdelingsbestyrelse. Dette til gavn for både beboere og for afdelingens inspektør.
 
7. Valg af repræsentantskabsmedlemmer – dette punkt afventer, at afdelingen kan stille med mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
 
8. Evt.
Her blev det konstante lys i opgangen bragt på bane. ME fortalte, at arbejdet med at få justeret følerne er i gang. Det er naturligvis meningen, at lyset blot skal tændes, når følerne registrerer bevægelse.
En beboer udtrykte ønske om, at vi igen fik julepynt i december og evt. kunne få juletræet tilbage på gavlen af garage.  ME lovede, at tage en snak med afdelingens funktionærer om vi evt. kunne hænge lyskæder op i egnet bevoksning.
 
 
Mødet forløb som vanligt i god ro og orden, og sluttede ca. kl. 20.40.
 
 
20-09-2018
 
Christel Lundal                             Bjarne Lindqvist                              Mads Elvig
Suppl.                                            Organisationsbest.                           Afd.inspektør

 
 
 
                                                                                                             København den 06-09-2018
TIL BEBOERNE I AAB, AFDELING 112
 
INDKALDELSE TIL ORDINÆRT AFDELINGSMØDE
 
I henhold til boligforeningens vedtægter § 14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde
 
Tirsdag den 18. september 2018 kl. 18.30, Skottegårdsskolen
 
Mødet indledes med information Fibia/Waoo, der har henvendt sig med et tilbud. De vil orientere omkring fibernet, pris, binding og helheden i deres tilbud. Information vedlagt.
 
DAGSORDEN:
 
1)      Valg af dirigent.
2)      Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
3)      Regnskab - til orientering.
4)      Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.
5)      Behandling af indkomne forslag.
          5 a) Overskud fra 2016 hensættes på DV-plan til senere anvendelse på affaldshåndtering.
          5 b) Tilladelse til brug af gas-grill på altaner
 
6)      Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
          6 a) Afdelingsformand Christel Lundal afgår efter tur.
          6 b) Afdelingsbestyrelsesmedlem Ulla Gyllenborg afgår efter tur.
          6 c) Suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
7)      Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer.
8)      Eventuelt.
 
Hvad er afdelingsmødet - og hvem kan deltage?
Boligforeningen AAB er en almen boligforening, hvor beboerne har indflydelse på, hvordan afdelingen skal udvikle sig. Ved at deltage på afdelingsmødet kan du således få indflydelse på, hvordan det skal være at bo i afdelingen.
 
Afdelingens bolig lejere og disses myndige husstandsmedlemmer har adgang og stemmeret på afdelingsmødet. Hver husstand har 2 stemmer, uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har afdelingens bolig lejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse.
Vi håber at se mange beboere til mødet. Og nej, bestyrelsen råder ikke længere over ”4 hjul”, så der vil ikke blive budt på øl eller sodavand L
 
Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk