Mødet afholdt:        04-12-2017
Tidspunkt:              18.30-19.30
Sted:                       Bredagervej 29, kld.
Tilstede:                  UG, LP, CL
Møde nr.:                12-2017
Referent:                 CL
 
Meddelelser og aktuelle emner:
Afdelingen har nu parlamentarisk driftsmodel. Det betyder, at kontoret blot skal holde aftenåbent 1 x mdl.
Afdelingsbestyrelsen har besluttet, at det bliver den første onsdag i hver måned kl. 18-19.
Der vil som tidligere være åbent på tirsdage mellem kl. 12-13.
 
Kort info om brud på varmerør til blok 1 og 2 (Bredagerv. 35-43).
Onsdag den 29-11-2017 blev holdt møde med afdelingens nye inspektør og driftskoordinator fra AAB. Det blev besluttet at lægge ekstra vintermåtter over det reparerede rør og vente til foråret med en total udskiftning af alle de underjordiske rørforbindelser. Nærmere info vil komme i et decideret beboerinfo snarest.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Ingen iflg. aktuelle DV-plan.
 
Klager - Ingen.
 
I øvrigt:
HUSK afdelingens hjemmeside www.aab112.minisite.dk
 
 
Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag den 3. januar 2018.
 
 
04-12-2017, Afdelingsbestyrelsen, afd. 112

 

 
 
 
Mødet afholdt:       13-11-2017
Tidspunkt:             18.00-19.00
Sted:                      Bredagervej 29, kld.
Tilstede:                 UG, CL, VA (suppleant for EE)
Møde nr.:               11-2017
Referent:                CL
 
Meddelelser og aktuelle emner:
Afdelingsbestyrelsen har besluttet, at herboende lejere, som ønsker nyt køkken, ikke kan vælge låger og greb, der overstiger prisgruppe 5.
Dette begrundet i, at eventuelt udskiftning af låger og/eller greb grundet slidtage (ikke at forveksle med mislighold) skal holdes indenfor en acceptabel udgift for afdelingen.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Ingen iflg. aktuelle DV-plan.
 
Klager - Ingen.
 
I øvrigt:
Som tidligere informeret så træffes afdelingsbestyrelsen på kontoret
ONSDAG den 15-11-2017, kl. 18-19.
 
HUSK afdelingens hjemmeside www.aab112.minisite.dk
 
 
Næste bestyrelsesmøde vil – afhængigt af udfaldet af det ekstraordinære afdelingsmøde – blive holdt i slutningen af november.
 
13-11-2017, Afdelingsbestyrelsen, afd. 112


 
 
Mødet afholdt:       21-09-2017
Tidspunkt:             19.00-20.00
Sted:                      Bredagervej 29, kld.
Tilstede:                 EE, UG, CL
Møde nr.:               9-2017
Referent:                CL
 
Meddelelser og aktuelle emner:
Referat fra afdelingsmødet den 19-09-2017 er i trykken og forventes omdelt snarest. Kort kan anføres:
Bestyrelsens forslag om indkøb af ny traktor, renovationsvogn og plastcontainere blev vedtaget, og vi vil gå videre med det.
Regler for bi-lejemål blev vedtaget med en tilføjelse om, at meddelelse om ledige bi-lejemål udover at blive sat op ved vaskerier og i skabet ved 29 også blev slået op på afdelingens hjemmeside. Det er gjort.
Valgt til bestyrelsen blev Ulla Gyllenborg.
Med referatet er opfølgning på diverse spørgsmål, der blev stillet på mødet.
 
 
Arbejder ifølge DV-plan
Ingen iflg. aktuelle DV-plan.
 
Klager - Ingen.
 
I øvrigt:
I oktober træffes afdelingsbestyrelsen på kontoret:
ONSDAG den  4. oktober, kl. 18-19
ONSDAG den 25. oktober, kl. 18-19

 
HUSK afdelingens hjemmeside www.aab112.minisite.dk
 
 
Næste bestyrelsesmøde vil blive holdt i oktober.
 
21-09-2017, Afdelingsbestyrelsen, afd. 112


 
Mødet afholdt:       07-08-2017
Tidspunkt:             18.00-19.00
Sted:                      Bredagervej 29, kld.
Tilstede:                 EE, LM, CL
Møde nr.:               8-2017
Referent:                CL
 
Meddelelser og aktuelle emner
Ved Energi Styrelsens gennemgang i 2013 blev forslået udskiftning af elpærer til LED-pærer i opgange og kældre. Vi vurderede dengang, at besparelsen var for lille og, at risikoen for at pærerne ”forsvandt” var stor.
Vi har nu modtaget et nyt tilbud omfattende nye lamper med lysfølere og til LED-pærer. Vel at mærke LED-pærer, som ikke kan anvendes til almindelige stuelamperJ.
En udskiftning vil give en energibesparelse på godt kr. 40.000 årligt, hvilket vi finder interessant. Investeringen i de nye lamper vil udgøre 230.000 og vi har medtaget dette på DV-planen for 2018.
 
Bestyrelsen arbejder med planlægning af det kommende afdelingsmøde, hvor vi blandt andet vil stille forslag om at overskuddet fra 2016 bliver anvendt til indkøb af traktor, renovationsvogn og skaktcontainere for at imødegå Arbejdstilsynets pålagte krav om ændring af vores affaldshåndtering.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Ingen iflg. aktuelle DV-plan.
 
Klager - Ingen.
 
I øvrigt:
Vi holder lukket i august.
Også i september er vi nødt til at ændre kontorets aftenåbningstid, som bliver:
Torsdag den 7. september fra kl. 18-19
Torsdag den 21. september fra kl. 19-20 (bemærk tidspunkt).
 
Vi vil gerne igen reklamere for afdelingens hjemmeside www.aab112.minisite.dk
 
 
Næste bestyrelsesmøde vil blive holdt i september.
 
07-08-2017, Afdelingsbestyrelsen, afd. 112

 
Mødet afholdt:           20-07-2017
Tidspunkt:                 18.00-19.00
Sted:                         Bredagervej 29, kld.
Tilstede:                     EE, CL
Møde nr.:                   7-2017
Referent:                   CL
 
Meddelelser og aktuelle emner
Vi venter på næste etape – ikke af Touren – men af akvavejen. Det skulle ende op i fjernelse af asfalten mellem fortov og husmur, anlæggelse af henholdsvis flisebelægning med plads til cykelstativer samt et par plantebede.
 
Som anført i beboerinfo er indkøbt et træ og et par buske til erstatning for de to store fyrretræer ved 35-39.
 
Bestyrelsen arbejder p.t. med planlægning af det kommende afdelingsmøde.
 
 
Arbejder ifølge DV-plan
Ingen iflg. aktuelle. DV-plan.
I fremtidig DV-plan er vi ved at undersøge muligheden for at medtage udskiftning af hoveddøre, da den prøvedør vi fik monteret har vist sig at være særdeles støj- og trækreducerende.
 
Klager - Ingen.
 
I øvrigt:
Vi holder lukket i august.
 
Vi vil gerne igen reklamere for afdelingens hjemmeside www.aab112.minisite.dk
 
 
Næste bestyrelsesmøde vil blive holdt i september.
 
20-07-2017. Afdelingsbestyrelsen, afd. 112

 

 
Mødet afholdt:           22-06-2017
Tidspunkt:                 18.00-19.00
Sted:                         Bredagervej 29, kld.
Tilstede:                     EE, LM, CL
Møde nr.:                   6-2017
Referent:                    CL
 
Meddelelser og aktuelle emner
Akvavejen blev indviet i dag med taler, pøser og sodavand og dens vandabsorberende evne blev visualiseret: Et slukningskøretøj pøsede mængder af vand ud over asfalten, og vandet forsvandt direkte ned i undergrunden.
Det lykkedes ikke at få overtalt de fremmødte fra kommunen til at få fældet træet overfor nr. 19/21, trods de med egne øjne kunne se hvor meget det sviner.
Første etape af vejens ”ansigtsløft” er sket, der er pyntet med blå ringe. Næste etape ser foreløbig sådan ud: fjernelse af asfalten mellem fortov og husmur, anlæggelse af henholdsvis flisebelægning med plads til cykelstativer samt 2 plantebede.
 
I nærmeste fremtid bliver der plantet 1 eller måske endda 2 træer til erstatning for de kæmpefyr, der måtte lade livet tidligere på året.
 
Vi vil gerne igen reklamere for afdelingens hjemmeside www.aab112.minisite.dk
 
Arbejder ifølge DV-plan
Som nævnt i referatet fra maj har Arbejdstilsynet påpeget de mange tilfælde med bla. glas. Fra AAB har vi fået grønt lys til at anvende overskuddet fra 2016 til indkøb af plastcontainere og skraldevogn. Vi tager det med som forslag på det ordinære afdelingsmøde den 19. september 2017.
 
Klager - Ingen.
 
I øvrigt:
I JULI ER KONTORETS åbningstid fra kl. 18-19:
TORSDAG DEN 6. JULI
TORSDAG DEN 20. JULI.
 
Vi holder lukket i august.
 
Næste bestyrelsesmøde vil blive holdt i juli.
 
22-06-2017. Bestyrelsen, afd. 112

 

 
Mødet afholdt:           03 og 21-05-2017, kl. 18-19
Sted:                         Bredagervej 29, kld.
Tilstede:                    EE, LM, CL
Møde nr.:                   5-2017
Referent:                    CL
 
Meddelelser og aktuelle emner
Så blev vejen færdig og p-pladserne genskabt. Der har været i maj været endnu et møde omkring et "ansigtsløft" af Bredagervej 17-21, pengene dertil er en del af projekt AkvaVej. Det blev også overvejet om udgifterne til træfældning kan lægges ind under projektet, da effekten vil være betydelig for funktionaliteten og fremtidigt vedligehold af AkvaVejen.
Det er ikke lykkedes at få etableret kontakt med Olufsgården omkring et samarbejde vedr. denne problemstilling.
Ved fjernelsen at de køreplader, der blev lagt mellem brandvejene langs 11-15 og 23-27, var aftalt, at kantstenene ikke skulle reetableres, og der er nu den længe ønskede adgang for bl.a. barnevogne til græsset fra 23-27.
 
Afdelingens hjemmeside er opdateret. Adressen er: www.aab112.minisite.dk
Der kan bl.a. findes referater af afdelings- og bestyrelsesmøder, beboerinfo og andre meddelelser samt generelt info om bebyggelsen. Vi vil bestræbe os på kontinuerlig opdatering, således at diverse meddelelser mm – udover at blive slået op i skab og ved vaskerier – også vil fremgå af hjemmesiden.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Vi påtænker en afvigelse fra DV-planen. Arbejdstilsynet har igen påpeget de mange tilfælde med glas og andet i skakterne. Løsningen er plastcontainere i skaktbund og skraldevogn og mulighederne for at anvende overskuddet fra 2016 til dette formål undersøges. Hvis det bliver aktuelt vil det naturligvis kræve lejernes tilsagn på et ekstraordinært afdelingsmøde og i henhold til vedtægterne vil indkaldelse hertil ske med 2 ugers varsel.
 
Klager - Ingen.
 
I øvrigt:
HUSK de ændrede dage for kontorets åbningstid fra kl. 18-19 i maj og juni.
I resten af maj er der åbent onsdag den 31-05-2017 og i juni er åbningstiden torsdag den 08-06 og 22-06-2017.
 
Næste bestyrelsesmøde vil blive holdt i juni.
 
21-05-2017. Bestyrelsen, afd. 112


 
 
 
Mødet afholdt:     04-04-2017
Tidspunkt:           18.00-19.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              EE, LM, CL
Møde nr.:            4-2017
Referent:            CL
 
 
Meddelelser og aktuelle emner
Som nævnt i beboerinfo, omdelt 06-04-2017, vil vi nu i samarbejde med Olufsgården forsøge at få Tårnby Kommune til at fælde træet overfor nr. 19.
 
Nyt inventar.
Ikke noget.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Ikke alle de fejl, der blev påpeget af Byggeskadefonden, er rettet endnu, men det skrider fremad. Vi mangler blandt andet opretning af vejen ved 23-27, udskiftning af hjul på porten til den blå renovationscontainer og ændring af kloaker på det vi kalder varmemesterpladsen.
 
Klager
Intet.
 
I øvrigt:
HUSK de ændrede dage for kontorets åbningstid fra kl. 18-19 i maj og juni.
I maj er det onsdag 03-05, 17-05 og 31-05-2017 og i juni torsdag den 08-06 og 22-06-2017.

 
 
 
Til sidst ønskes aBilledresultat for påskeharelle en god Påske.
Vi kan se, at enkelte af jer holder fast i, at ”julen varer lige til påske”, idet der stadig hist og pist ses julebelysning på altanerne J ? J.
 
 
Næste bestyrelsesmøde vil blive holdt i maj.
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112,
10-04-2017

 

 
 
Mødet afholdt:     24-03-2017
Tidspunkt:           18.00-19.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              EE, LM, CL
Møde nr.:            3-2017
Referent:            CL
 
 
Meddelelser og aktuelle emner
Vi har holdt møde med Teknologisk Institut omkring mulighederne for forskønnelse af området omkring Bredagervej 11-27. Vi fik forelagt forskellige meget interessante forslag, men ingen af dem kan for nuværende udføres indenfor det beløb, der ligger i projektet. Bestyrelsen vil undersøge muligheder for tilskud fra Tårnby Forsyning. I øvrigt beklagede Teknologisk Institut den korte frist mht lukning af Bredagervej. Tårnby Kommune var spurgt om parkeringsløsning i anlægsperioden og om træet overfor nr. 19 kunne fjernes, begge dele svarede kommunen nej til.
 
Nyt inventar.
Ikke noget.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Vi afventer entreprenørens forslag til udbedring af de fejl, der blev påvist ved gennemgang af containerplads mm ved Byggeskadefonden.
 
Klager
Intet.
 
I øvrigt
Ændring af kontoråbningstiden kl. 18-19 i april, maj og juni til følgende:
April: tirsdag den 04.04. og mandag den 24-04-2017.
Maj: Onsdag den 03-05, 17-05 og 31-05-2017.
Juni: Torsdag den 08-06 og den 22-06-2017.
 
Næste bestyrelsesmøde vil blive holdt i april.
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112, 24-03-2017

 

 
Mødet afholdt:     07-02-2017
Tidspunkt:           18.00-19.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:             EE, LM, CL
Møde nr.:            2-2017
Referent:            CL
 
Meddelelser og aktuelle emner
Fyrretræerne på græsset ml. 35 og 39 bliver/er fældet og rødderne fræset. Der bliver i første omgang sået græs, så må vi se om der i år bliver råd til et lille træ.
 
Nyt inventar.
Ikke noget.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Vores byggeri (hjørnet Nordmarks- og Bredagervej samt containerpladsen ved 25-27) er nu synet af Byggeskadefonden. De byggetekniske fejl, der blev påvist, er gennemgået med entreprenøren, hans underleverandører og byggeteknisk rådgiver fra AAB. Vi afventer entreprenørens forslag til udbedring af fejlene.
 
Klager
Intet.
 
I øvrigt
Vi modtog et fordelagtigt tilbud på nye entrédøre, der er brandsikrede samt lyd- og varmeisolerende. Forsøgsvis bliver en dør op i en stuelejlighed. Hvis det viser sig, at den reducerer både træk og lyde fra trappen, vil vi stille forslag om gradvis udskiftning af entredøre op på et afdelingsmøde.
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 07-03-2017.
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112, 09-02-2017


 
Mødet afholdt:     06-01-2017
Tidspunkt:           18.00-19.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:             EE, LM, CL
Møde nr.:            1-2017
Referent:            CL
 
 
Meddelelser og aktuelle emner
Det er sket nogle gange, at opslagstavlen specielt ved vaskeriet i 37 er ryddet for diverse meddelelser. Kedeligt, da opslag sættes op til almindelig orientering. Så vær venlig at lade være med at fjerne disse meddelelser.
Den enkelte lejer er også velkommen til at benytte opslagstavlerne til meddelelser, men kun med angivelse af navn og dato.
 
Nyt inventar.
Ikke noget.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Gelænderne ved de kældernedgangene er nu udskiftet.
 
Klager
Intet.
 
I øvrigt
Så er det nu blevet koldt, og vores opgangsdøre skal ofte have lidt hjælp til at lukke helt.
 
Grundet massivt fravær af bestyrelsesmedlemmer (2 ud af 3 J) blev der ikke holdt bestyrelsesmøde den 6. december.
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 07-02-2017.
 
 
Med venlig hilsen – og godt nytår,
Bestyrelsen, AAB 112
13-01-2017

 
Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk