BEBOERINFO
Opdatering på rørføringen i jorden ved gavlene nr. 35 og 39.
Efter besøg af hhv afdelingens nye inspektør og driftskoordinator fra AAB den 29.11.2017 blev besluttet, at dække den midlertidige reparation af med vintermåtter og jord og krydse fingre for, at vi undgår yderligere lækager. Først når varmesæsonen er slut kan rørføringen i hele bebyggelsen skiftes. AAB sætter processen i gang mht rådgivning, indhentning af tilbud og udarbejdelse af driftsbudget, der så en gang i foråret skal op på et ekstraordinært afdelingsmøde.
I tilfælde af manglende varme udenfor vores funktionærers arbejdstid (man-tors 7-15, fre 7-12) kan rettes henvendelse til SSG døgnvagt på 7021 0370. Se i øvrigt opslag ved vaskerierne.

En korrektion til referat af det ekstraordinære afdelingsmøde den 20-11-2017.
Fejl i antal stemmer: Det anførte skal naturligvis ganges med 2, da vi hver især har 2 stemmer. Ja - ja, hastværk er lastværk J
 
Lokal husorden for afd. 112
Efter råd fra AAB har vi samskrevet AAB’s standard husorden, vores tillæg og regler for bi-lejemål, det hele vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 19-09-2017. Så nu har vi en Lokal Husorden, som findes på AAB.dk og på afdelingens hjemmeside www.aab112.minisite.dk

Beplantning
Så lykkedes det at få plantet vores nye træ og buske. Træet er et PARADISS-æbletræ, det kan måske smitte lidt af på områdetJ Buskene er snebold-buske. Og bøgetræet på græsset ved 114-116 og 29-37 er beskåret, så ikke det tager alt lyset fra 31-37.
 
I øvrigt - Efter at afdelingen er overgået til parlamentarisk driftsform vil afdelingsbestyrelsen kunne træffes på afdelingskontoret x 1 månedligt, nemlig den 1. onsdag i hver måned, kl. 18-19. Referat offentliggøres ved vaskerierne, i skabet ved 29 og på hjemmesiden. Den nye driftsform betyder også, at dette er det sidste omdelte beboerinfo udarbejdet af afd.bestyrelsen.
Til sidst ønskes alle God jul og Godt nytår.
 
13-12-2017, Afdelingsbestyrelsen, afd. 112

 

 
 
 
 
 
Billedresultat for informationMANGLENDE VARME
Der er fundet ikke bare en lækage på rørene, der forsyner 35-37 og 39-43, men total tæring!!!. Der bliver i skrivende stund gravet op fra gavlen af 39 til brandvejen, måske helt til gavlen af 33, så vi kan se omfanget. VVS Finlov er rekvireret mhp udskiftning rørene så hurtigt som muligt.
 
 
 
Bestyrelsesmedlem efterlyses (igen):
Afdelingens formand/kasserer er udtrådt af bestyrelsen af private årsager, hvorfor der nu er indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde den 20-11-2017. Alle opfordres til at deltage.
Som tidligere oplyst, kræves mindst 3 bestyrelsesmedlemmer for, at afdelingen som det mindste kan fortsætte som parlamentarisk. Den enkelte opfordres til at overveje om hun/han vil medvirke hertil.
I modsat fald bliver vi en bestyrelsesløs afdeling og alle beslutninger vil blive taget af AAB. Administrationsbidraget vil naturligvis også stige i relation til at ingen opgaver varetages af en afdelingsbestyrelse.
 
 
Køkkener
For alle, der fremover ansøger om nyt køkken, har afdelingsbestyrelsen vedtaget en prismæssig ”loftshøjde” mht. kategori. Der må ikke vælges skabslåger, der overstiger prisgruppe 5. Dette er meddelt Vordingborg Køkkener og AAB.
 
Træ, Efterår, Filialer, Pyntegrønt, Blade
Vores nye træ og sneboldbuskene
Skulle have været plantet på mandag den 20-11-2017.
Det er nu udsat på grund af det pågående gravearbejde på stedet hvor det skulle stå.
 
 
 
 
16-11-2017, Afdelingsbestyrelsen afd. 112
 

 
BEBOERINFO, 2 - 2017 
 
Bestyrelsesmedlemmer efterlyses:
Der er valg af bestyrelsesmedlemmer ved det kommende afdelingsmøde den 19-09-2017, og Lissi Marquardt stiller desværre ikke op til genvalg. For at afdelingen fortsat kan have en bestyrelse og dermed ”finger på pulsen” kræves, at vi kan stille med 3 medlemmer. Vi vil derfor opfordre til, at den enkelte overvejer om hun/han vil medvirke til, at afdelingen forbliver selvbestemmende i en vis grad. I modsat fald kommer alle – og der menes alle - beslutninger til at ligge hos AAB. Hvis du vil vide mere om bestyrelses-arbejdet er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.
 
Referater fra bestyrelsesmøder og andre opslag:
Vi oplever, at opslag ved vaskeriet i 37 fjernes. Det er meget beklageligt, da det jo er information til jer.
Da vi ikke kan rende rundt og kontrollere, at referater og andre opslag får lov at hænge, hvor de sættes op, opfordres til, at man enten tjekker skabet ved 29 eller – endnu bedre – tjekker afdelingens hjemmeside www.aab112.minisite.dk – som er opdateret J
 
Byggeriet, suk ….
Vi har i skrivende stund modtaget et nyt ?? anlægsbudget, der andrager 280.000 kr. mere end det vi tidligere har vedtaget. Ubegribeligt at AAB kan regne så meget forkert, og aktuelt har vi stillet spørgsmål til AAB omkring dette og venter svar. At vi absolut ikke er tilfredse med det arbejdet, der er udført, gør jo ikke tingene bedre.

 
Nyt træ og anden vegetation
Vi har bestilt et paradisæbletræ J og nogle sneboldbuske som erstatning for de 2 store fyrretræer ved 35-39. Træet er af en størrelse, der kan ses J, hvorfor det først bliver plantet i efteråret.
 
06-07-2017, Bestyrelsen afd. 112

 

 
 BEBOERINFO, 1 - 2017
 
Billedresultat for telefoneKontakt til varmemester og/eller gårdmand
Vi har indført fast telefontid for ikke akutte ting (dryppende vandhane, manglende lys i opgangen, knirkende gulv mv):
Mandag til fredag fra kl. 07.00-08.00.
Akutte ting (eks. sprunget vandrør) og fejl på maskinerne i vaskerierne skal naturligvis meldes umiddelbart. Efter kl. 15 mandag-torsdag, kl. 12 på fredag samt på lørdag-søndage skal bestyrelsen i så fald kontaktes i nævnte rækkefølge: Erik Ebert, Christel Lundal og Lissi Marquardt.
 
Hvorfor fast tlf.tid? Fordi afdelingen overgår til elektronisk rekvisition af håndværkere, dette skal i sagens natur foregå ved pc’en. Indtil nu har varmemesteren rekvireret håndværkere telefonisk ad hoc, dette er ændret til 1 x ugl. Henvendelser, der kræver håndværkerhjælp, bliver samlet sammen, og rekvisitioner udfærdiget hver mandag.
 
Skakter (igen) - Arbejdstilsynet har været på besøg, og har igen påtalt skakterne. Da nogle lejere fortsat ikke fatter reglerne og hensynsløst hælder uindpakkede madvarer og glas i skakterne, har vi nu besluttet at indkøbe (altså bruge penge på) containere, der kan placeres i bunden af skakterne. Dette kræver en ny skraldevogn, så gårdmændene ikke kommer i berøring med affaldet. Afhængig af udgifterne i forbindelse med dette vil et evt. ekstraordinært afdelingsmøde kunne blive aktuelt.
 
Akvavejen - Som nævnt i referat fra bestyrelsesmøde i marts fik vi ved et møde med bla. Teknologisk Institut præsenteret forslag til rekreativ forbedring ud for 17-21 og græsset ved 11-27: Muligheden for opsamling af vand fra de 3 blokke (11-27) og dermed besparelse i spildevandsudgifter samt håndværkerfradrag og årligt tilskud pr. involveret lejemålsenhed. Vi afventer forslag med angivelse af kr og ører fra landskabsarkitekten, der er knyttet til projektet, så vi kan se hvilke udgifter afdelingen selv skal dække, når de forskellige tilskud bliver indregnet. Vil også se på muligheden for at kommunen påtager sig nogle af udgifterne mht arealet ud for nr. 17-21 eller alternativt renovere asfaltbelægningen mod fortovet samt drænristene, selvom det er indenfor vores matrikel. Begge dele har kommunen lagt, da Bredagervej blev hævet i forbindelse med anlæggelse af torvet.
Vi har ikke opgivet at få træet ud for nr. 19 fældet og undersøger muligheden for en ansøgning sammen med Olufsgården. Samtidig så vi gerne en alternativ tilkørsel til og specielt fra Netto. Vi vil foreslå, at der anlægges tilkørsel fra Rådhusvænget – et forslag, der også blev stillet i forbindelse med anlæggelse af torvet, men som dengang ikke fandt gehør i kommunen.

04-04-2017, Bestyrelsen afd. 112


 
Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk