REFERAT AF AFDELINGSMØDE
Onsdag den 24. september 2014, kl. 19.00
 
Til stede var lejere fra 34 lejemål, inkl. afdelingsbestyrelsen Erik Ebert (EE), Christel Lundal (CL) og Ulla Gyllenborg (UG), i alt repræsenterende 68 stemmer. Endvidere deltog Jørn Nielsen (JN) fra Organisationsbestyrelsen, AAB.
 
Referent: CL
 
Dagsorden pkt. 1, Valg af dirigent: JN blev valgt som dirigent, og konstaterede, at varsling af og indkaldelse til afdelingsmødet var sket i henhold til vedtægterne. JN oplyste, at mødet ville blive optaget og dette udelukkende til brug ved afklaring af eventuelle senere tvister. Herefter blev nedsat et stemmeudvalg bestående af Anita Thustrup og JN.
 
Dagsorden pkt. 2, Bestyrelsens beretning. Beretningen var omdelt sammen med indkaldelsen, EE havde nogle tilføjelser, idet afdelingen nu havde modtaget rapporten fra Kuben, et firma som har gennemgået alle AAB’s ejendomme. Rapporten konkluderede, at vores bygninger deres alder taget i betragtning var i rimelig god stand. I rapporten er nævnt, at udskiftning af vinduerne og isolering under dem, etablering af sug på ventilationsskakterne samt opsætning af nye gavle udenpå de eksisterende på sigt ville være en god investering. Udskiftning af vinduer er iflg. DV-planen planlagt til 2020, og der vil blive arbejdet på om muligt til den tid at medtage de øvrige forslag.
EE nævnte, at bestyrelsen havde været lidt tidligt ude mht antennebudgettet, da det ikke var modtaget mhp omdeling endnu, hvorfor det ikke skulle have været nævnt i beretningen. Det ændrer dog ikke på, at det indeholder en 7% stigning.
JN spurgte herefter om der var nogle spørgsmål til beretningen. Det viste sig ikke at være tilfældet, men der var talrige andre spørgsmål:
 
Hvordan det gik med containerpladsen – EE redegjorde for de forskellige forsinkelser og årsagen til disse og anførte, at vi nu blot manglede underskrift fra økonomisk afdeling.
 
Placeringen af den blå container ved gavlen af 116, den står på en brandvej, om det var ok? EE svarede, at kommunen har godkendt placeringen under det kommende byggeri.
 
Der var klage over håndværkerne, der i forbindelse istandsættelse af flyttelejligheder arbejdede til efter kl. 20, svinede på trappen og smed de gamle køkkenskabe mv ud af vinduerne. EE oplyste, at han havde talt med håndværkerne, men ville gøre det igen og indskærpe, at de naturligvis skal efterlade trappen uden byggeaffald.
 
Hvem havde valgt køkkenfirmaets underleverandører? EE svarede, at køkkenfirmaet (Vordingborg) vælger deres underleverandører, da det er et spørgsmål om den garanti, køkkenfirmaet giver. Men bestyrelsen har overvejet muligheden for at anvende egne håndværkere. Der var et par lejere, som var meget utilfredse med det leverede køkken. EE forklarede, at det for år tilbage var godkendt at installere nye køkkener i flyttelejlighederne. Initialt var anvendt HTH-køkkener, men grundet uoverensstemmelser omkring kvalitet og levering, blev skiftet til Vordingborg, som vi indtil nu ikke har haft nogen alvorlige klager over.  Bestyrelsen tilbød at få AAB’s vurderingsmand på banen mhp syn af de to køkkener. Dette blev accepteret.

Der var spørgsmål omkring manglende mulighed for at tilslutte emhætte til det fri, da gamle trækkanaler var lukket og dækket af højskab. EE fortalte, at dette var taget op med Vordingborg således, at der fremover etableres nye trækkanaler, bag højskabet, i stedet for de gamle af jern.
 
Og så var klage over den manglende effekt af udluftningskanalerne, EE henviste til ovenfor nævnte rapport fra Kuben.
 
Dirigent JN måtte her afbryde køkkensnakken med henvisning til, at bestyrelsen havde givet udtryk for at ville tage skridt til afhjælpning af problemerne.
 
På spørgsmål om hvad man ville gøre ved de tyverier, vi har haft, og om den enkelte lejer evt. blot kunne have nøgle til ”egen bygning”, svarede EE, at det ikke var en mulighed, fordi alle skulle kunne komme i vaskerierne. I øvrigt er alle indbrud meldt til politiet, men tyveri fra kælderrum er ikke særlig højt prioriteret.
 
Et spørgsmål om muligheden for magnetlåse blev besvaret med, at det var undersøgt i forbindelse med de nye indgangsdøre, men at den løsning blev dyrere end der var råd til.
 
På spørgsmålet om vi kunne få kælderdøre i metal i stedet for de gamle i træ anførte EE, at det kunne vi godt, hvis vi altså vil betale, hvad det koster. Som bekendt er der ingenting, der er gratis :-)
 
Der var spørgsmål om hvor ofte der blev gjort rent på trapper og i kældre. EE anførte, at et rengøringsfirma vasker trapperne 1 x ugl. og pudser vinduerne hver 2. uge. Det er vores funktionærer, der rengør kældrene og de har både højtrykspuler og vandstøvsuger til rådighed. At der ofte lugter omkring skaktrummet kunne evt. skyldes, det uindpakkede affald vi desværre ofte ser i skakterne.
 
Til sidst blev beretningen godkendt, og vi kunne gå videre i dagsordenen yes
 
Dagsorden pkt. 3, Regnskabet for 2013. Blev gennemgået af EE, som redegjorde for bla konto 130: tab ved fraflytninger. Det er specielt ved dødsboer, afdelingen har tab. Næste år træder en lovændring i kraft, som betyder, at AAB’s dispositionsfond fremover vil dække de udgifter, der overstiger ca. kr. 52.000.
Regnskabet blev taget til efterretning.
 
Dagsorden pkt. 4, Driftsbudgettet for 2015: EE uddybede diverse konti og DV-planen. Næste års huslejestigning på 7% er fortrinsvist grundet stigning i renovationsudgifter, afvikling af underskud og forhøjelse af henlæggelser til min. 50 kr/m2.
 
Dagsorden pkt. 5, Indkomne forslag:
Forslag A:Tillæg til husordenen vedrørende altaner – forslaget blev vedtaget, 1 undlod at stemme. (Tillægget er vedlagt referatet).
 
Forslag B: Nabohjælp, etablering af. JN oplyste indledningsvist, at man ikke kunne stemme om forslaget, da man ikke kunne pålægge den enkelte at tilmelde sig en sådan ordning, men at man naturligvis kunne aftale at hjælpe hinanden. CL oplyste, at bestyrelsen havde undersøgt emnet og fundet, at den enkelte blot kunne tilmelde sig på www.nabohjælp.dk.
 
Forslag C: Hjertestarter, anskaffelse af. Bestyrelsen havde undersøgt dette, der kunne sendes ansøgning til Tryg Fonden om apparatet eller selv købe det. Det apparat, Tryg Fonden sponsorerede, var en model fra Laerdal, pris ca. 5000 kr. Det blev enstemmigt vedtaget at sende ansøgning til Trygfonden. Ansøgningsfristen er d. 01-03-2015.

 
Forslag D: Hulrums- og loftisolering. EE redegjorde for, at begge dele er nævnt i rapporten fra Kuben, som konkluderer, at udgifterne til forbedringerne af loftet først vil være tjent ind efter 50 år. Hulrumsisolering er ikke mulig. Som tidligere nævnt, vil muligheden for at få nye gavle i 2020 blive undersøgt. I øvrigt kan anføres, at det ikke er muligt at stemme om forslag, som indebærer en på afstemningstidspunktet ukendt udgift.
 
Forslag E: Lukkede altaner. JN oplyste, at tilstedeværelsen af et værelse bag altanen umuliggjorde en lukning af altanen med glas, hvorfor forslaget ikke kunne vedtages.
 
Forslag E: Udvidelse af tilladelse til kattehold, fra 1 kat til 2 katte pr. lejemål. Blev stemt ned med 51 stemmer mod 17.
 
Dagsorden pkt. 6, Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Her havde bestyrelsen lavet en fodfejl, da det ikke i indkaldelsen var specificeret, hvem der var på valg til hvad. Efter at de to bestyrelsesmedlemmer (EE og CL), som stillede op til genvalg, var blevet belært om reglerne af ordstyreren J, gik de til valg ”som en person”. Anita Thustrup stillede op som modkandidat.
EE og CL blev genvalgt.
Valg af suppleant til bestyrelsen: Vivi Avsever blev genvalgt.
 
Dagsorden pkt. 4, Evt.:
Flere ting blev luftet her, blot skal nævnes, at et spørgsmål om hvem der havde valgt, at afdelingen skulle have lille TV-pakke, blev af bestyrelsen besvaret med, at det var vedtaget på et afdelingsmøde i 2012 på helt demokratisk vis.
 
Mødet forløb som vanligt i god ro og orden og sluttede ved 21.15-tiden med lodtrækning af gavekort til Kastrup Bio mellem de på det tidspunkt tilstedeværende.
 
De heldige vindere blev:
Lesley Schlabs og Ulla Gyllenborg. Tillykke med det laugh
 
 
Til sidst skal lige nævnes, at det var rigtig dejligt at se mange nye hoveder. Det store fremmøde kunne måske skyldes chancen for at vinde 2 gavekort til Kastrup Bio J men vi vælger at tro på, at det er et udtryk for en voksende interesse for afdelingsmødet og dets muligheder, herunder muligheden for at gøre sin indflydelse gældende smiley !!!
 
Referatet er godkendt af ordstyrer Jørn Nielsen.
  
02-10-2014

Erik Ebert                                                  Ulla Gyllenborg                                          Christel Lundal
Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk