Mødet afholdt:     03-12-2013
Tidspunkt:           19-20.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              EE, UG, CL
Møde nr.:                -2013
Referat:              CL
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
 
VIGTIGT INFO
Fra AAB har vi fået direktiver omkring aflevering af nøgler ved fraflytning. Nøgler skal fremover afleveres personligt og i kontorets åbningstid.

 
 
Nyt inventar.
Ikke noget.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Intet nyt endnu omkring projekt container- og varmemesterplads. Vi forventer, at kunne præsentere den endelige løsning i løbet af januar måned.
 
Klager
Intet.
 
I øvrigt
Som tidligere meddelt og også nævnt i kommende beboerinfo holder bestyrelsen juleferie, det bliver fra den 15-12 til og med den 06-01-2014.
Næste kontordag bliver tirsdag d. 07-01-2014.
 
 
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        03-12-2013


 
Mødet afholdt:     05-11-2013
Tidspunkt:           19-20.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              EE, GL, CL
Møde nr.:            7-2013
Referat:              CL
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
Vi slap billigt fra stormen i sidste uge: Blot 5-10 tagsten var blæst ned uden at ramme nogen eller noget, og så knækkede en større gren af et nøddetræ på græsset ved 29-33/35-37. Helt anderledes så det ud i Thyges Vænge, hvor et af stilladserne sank sammen over taget på en af bygningerne.
 
Nyt inventar.
Der er indkøbt nye telefoner til vores gårdmænd.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Aktuelt arbejdes med nye tegninger vedr. vores varmemester- og containerplads. Vi håber, at det allerede vedtagne anlægsbudget holder. I modsat fald vil der naturligvis blive indkaldt til et ekstraordinært afdelings-møde.
 
 
Klager
Vi modtager fortsat klager over støjgener – lige fra uhensigtsmæssig indendørs og støjende leg til høj musik, og vil her – som så mange gange tidligere – bede alle huske på, at vi bor tæt, hvorfor vi alle skal tage hensyn til omkringboende, noget der også er præciseret i vores husorden.
 
I øvrigt
Bestyrelsen holder juleferie fra den 15-12 til 31-12-2013.
 
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 03-12-2013.
 
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        05-11-2013


 
Mødet afholdt:     01-10-2013
Tidspunkt:           19-20.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              EE, CL
Møde nr.:            6-2013
Referat:              CL
 
Dagsorden:
 
 
Meddelelser og aktuelle emner
En af vores lejere har indhentet et tilbud på markise til altanen. Det drejer sig om en stuelejlighed og således en altan med ”loft” og ikke blot et halvtag. Prisen for hele herligheden er kr. 8.860. Det ser rigtig pænt ud og bestyrelsen vil kontakte firmaet med henblik på om prisen evt. kunne blive billigere hvis flere var interesseret. Nærmere herom senere.
Tilbuddet kan ses på kontoret.
 
Som allerede nævnt i beboerinfo har vi fået ny mail adresse: aab112@mail.dk
 
Nyt inventar.
Bestyrelsen har indkøbt en ny pc til kontoret. Den gamle var ”sandet til” og meget langsom. Samtidig har vi investeret den nye office-pakke, så nu skulle nuværende – og fremtidig - bestyrelse være ”klædt på” rent it-mæssigt et pænt stykke tid fremover.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Intet nyt, vi venter fortsat på at kommunen godkender de nye tegninger for varmester- og containerpladsen samt stikvejen ved 23-27.
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 05-11-013.
 
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        01-10-2013

Mødet afholdt:     18-06-2013
Tidspunkt:           19-20.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              EE, GL, CL
Møde nr.:             5 -2013
Referat:              CL
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
Der er ikke så meget nyt at meddele, selvom bestyrelsen har holdt sommerferie.
 
Nyt inventar.
Der er ikke indkøbt noget inventar.
 
 
Arbejder ifølge DV-plan
I slutningen af juni holder EE møde med byggeudvalget i AAB omkring projekt varmester- og containerplads.
Den 27-06-2013 er der ”markvandring”, dvs. EE og en fra ABB gennemgår bygningerne mhp. DV-planen.
 
 
Klager
Vi modtager jævnligt klager over støjgener, og vil her – som så mange gange tidligere – bede alle huske på, at vi bor tæt, hvorfor vi alle skal tage hensyn til de omkringboende..
 
I øvrigt
 
 
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 02-07-2013.
 
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        26-06-2013

Mødet afholdt:     07-05-2013
Tidspunkt:           19-20.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              GL, CL
Møde nr.:            4-2013
Referat:              CL
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
Som følge af formandens (EE) omfattende ferie vil bemandingen på kontoret være reduceret tirsdag efter pinse (21. maj).
Endvidere – også på grund af ferie – vil bestyrelsen ikke kunne kontaktes på kontoret fra d. 22. maj til og med den 17. juni.
 
Nyt inventar.
Intet.
 
Arbejder ifølge DV-plan
EE har været til byggemøde i AAB og der er ved at blive lagt sidste hånd på udbudsmateriale omkring afdelingens containerplads-projekt mv.
 
 
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 18-06-2013.
 
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        07-05-2013

Mødet afholdt:     02-04-2013
Tidspunkt:           19-20.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              EE, UG, CL
Møde nr.:            3-2013
Referat:              CL
 
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
Fra AAB er vi blevet bedt om at lukke vaskekort, når lejere er i restance med huslejen. Der bliver de nærmeste dage blive omdelt information herom, så vi er sikre på, at alle er orienteret om ”nye tider”.
 
Nyt inventar.
Intet nyt.
 
Arbejder ifølge DV-plan
EE har møde den 07-05 med byggeteknisk afdeling omkring projektet containerplads, stikvej osv. 
 
Klager
Ingen.
 
I øvrigt
Ingenting J
 
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 07-05-2013.
 
 
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        02-04-2013

Mødet afholdt:     05-03-2013
Tidspunkt:           19-20.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              EE, CL
Møde nr.:            2-2013
Referat:              CL
 
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
I marts har vi adgang til 40 ukodede kanaler fra YouSee. Se opslag i skab og ved vaskerierne.
Afdelingen har vundet en sag omkring betalingen af istandsættelse af et lejemål, hvor fraflytter havde klaget over regningen på ca. 36.000 kr.
 
Nyt inventar.
Intet nyt.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Det nys afholdte ekstraordinære afdelingsmøde godkendte en huslejestigning på 2%, så den længe planlagte renovering af container- og varmemesterplads samt stikvejen ved Bredagervej 23-27 kan blive iværksat. Byggeteknisk afdeling har fået besked, så processen vil nu gå i gang med tegninger, udbudsmateriale, ansøgning til kommunen mv.
 
Klager
Bestyrelsen og også flere andre har bemærket, at der desværre er mange som bruger græsplænen som askebæger. Det er ikke acceptabelt at græsset oversås med skod og andet affald. Så kære beboer, sæt et askebæger på din altan og brug det i stedet for vores fælles græs.
 
I øvrigt
Ingenting J
 
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 02-04-2013.
 
 
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        05-03-2013

Mødet afholdt:     05-02-2013
Tidspunkt:           19-20.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              EE, UG, CL
Møde nr.:            1-2013
Referat:              CL
 
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
Sne på TV’et. I den kommende tid vil de nye frekvenser til 4G-telefoninettet blive taget i brug, og det vil give signalforstyrrelser på TV’et hos mange.
På yousee.dk/godtsignal ligger en vejledning til, hvordan man finder og udbedrer fejl på sin TV-installation.
 
Nyt inventar.
Intet nyt.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Den længe planlagte renovering af varmemester- og containerplads er nu godkendt på papiret. Det bliver dyrere end forventet og en gennemførelse af projektet vil kræve en mindre huslejestigning.  En af de nærmeste dage omdeles indkaldelse til ekstra-ordinært afdelingsmøde den 28. februar 2013 med henblik på afstemning herom. På mødet vil projektet i sin helhed blive gennemgået af Erik Ebert.
 
Klager
Ingen.
 
I øvrigt
Så har den opmærksomme lejer måske set, at dekorationen af cykler nu er fjernet fra varmemesterpladsen.
 
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 05-03-2013.
 
 
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        05-02-2013

Bestyrelsesmøde den 15.januar 2013
Intet nyt.
Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk