REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AAB 112
Torsdag den 19. september 2013, kl. 19.00
 
Til stede var 13 beboere samt afdelingsbestyrelsen (Erik Ebert (EE), Ulla Gyllenborg (UG) og Christel Lundal (CL)), i alt repræsenterende 32 stemmer. Der var ingen repræsentant fra OB/AAB, hvorfor mødet eks. ikke blev optaget på bånd.
Referent: CL
 
Dagsorden pkt. 1, Valg af dirigent: EE blev valgt som dirigent, og konstaterede, at varsling af og indkaldelse til afdelingsmødet var sket i henhold til vedtægterne. Herefter blev nedsat et stemmeudvalg bestående af Lykke Poulsen og Jørgen Lykke Hemmingsen.
 
Dagsorden pkt. 2, Bestyrelsens beretning. Beretningen blev fremlagt af EE, stærkt suffleret af både de fremmødte og den øvrige del af bestyrelsen J. Den nye placering af containerpladsen blev debatteret heftigt, der blev stillet spørgsmålstegn ved om bestyrelsen havde mandat til at ændre placeringen i forhold til den oprindelige plan. Hertil blev påpegede, at det ikke var placeringen, der blev stemt om ved det ekstraordinære afd.møde den 28. februar 2013.
 
Dagsorden pkt. 3, Regnskabet for 2012. Blev gennemgået af EE og taget til efterretning.
 
Dagsorden pkt. 4, Driftsbudgettet for 2014: Blev gennemgået af EE, som redegjorde for diverse konti i budgettet samt for Drift- og Vedligeholdelsesplanen (DV-plan). Herunder blev nævnt, at vi først havde modtaget et budget med en huslejestigning på 7 %. EE havde fået ”barberet” udgifterne ned, bla. ved at sætte skift af el-ledninger i flyttelejligheder på standby til 2015. Der var en del spørgsmål til driftsbudgettet, svarene blev fundet lidt i fællesskab, hvorefter driftsbudgettet og DV-planen blev vedtaget.
 
Dagsorden pkt. 5, Indkomne forslag:

 
  1. Nedsættelse af lejen for ekstra kælderrum, fra 200 til 125 kr./mdl.
Forslaget blev vedtaget med 10 stemmer for, 2 imod og 3 undlod at stemme.
På det tidspunkt var der blot 15 stemmeberettigede tilstede, da en lejer havde forladt mødet. EE påpegede, at den nedsatte leje først ville kunne få effekt fra 1. nov.
 
Dagsorden pkt. 6, Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter.
Bestyrelsesmedlem Ulla Gyllenborg blev valgt.
Suppleant Lykke Poulsen blev genvalgt. Som ny suppleant blev Vivi Avsever valgt.
 
Dagsorden pkt. 4, Evt.: Ingenting.
 
Mødet forløb som vanligt i god ro og orden og sluttede ved 20.30-tiden.
 
 
 
Erik Ebert                                                 Ulla Gyllenborg                                          Christel Lundal

I 2013 vil der blot blive afholdt et enkelt ordinært afdelingsmøde.
 
Det vil blive den 19-09-2013, kl. 19.00 på Skottegårdsskolen.
 
Ved mødet vil både regnskab, forslag mv. samt budget for 2014 blive behandlet.
cool
Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk