Mødet afholdt:     01-11-2011
Tidspunkt:           19-20.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              EE, LM, CL
Møde nr.:            9-2011
Referat:              CL
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
Kabel-tv og evt. stikledningsanlæg mv. ­– vi forventer tilbud fra henholdsvis YouSee og ComX i denne uge eller næste uge. Dernæst vil vi bede AAB om at udfærdige et anlægsbudget. Herefter indkaldes til et informationsmøde og derefter til beboermøde med det ene punkt på dagsordenen: Nyt anlæg eller ej.
 
Nyt inventar.
Intet.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Intet nyt.
 
Klager
Ingen.
 
I øvrigt
Vi har oprettet en ny hjemmeside – www.aab112.dk – som er ganske ny og slet ikke færdig. Så vent med evt. kritik eller måske ros - og husk at bestyrelsen er lidt ”grønne” i lige den disciplin J!! Vi modtager gerne billeder fra før og nu og også gerne historier fra ”gamle dage”.
 
Næste bestyrelsesmøde bliver den 06-12-2011.
 
Næste info forventes omdelt i slutningen af november/begyndelsen af dec.
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        01-11-2011
 

 
 
Mødet afholdt:     04-10-2011
Tidspunkt:           19-20.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              EE, LM, CL
Møde nr.:            8-2011
Referat:              CL
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
Kabel-tv og evt. stikledningsanlæg mv. ­– vi afventer tilbagemelding fra AAB administration mht. mulighederne for at finde/rejse den ½-1 million kroner.
 
Nyt inventar.
Intet.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Som nævnt i referat fra budgetmødet er planlagt følgende arbejder: Indhegning af varmemesterplads i 2012.  Endvidere er planlagt renovering af containerpladsen og forbedring af ventilationen i lejlighederne ved at opsætning af udsugning under tagene.
 
Klager
Det forlyder, at nogle er utilfredse med, at ”uautoriseret affald”, der findes i skakterne, ”hænges op”, så alle kan se den direkte årsag til at skakten lukkes. Det har imidlertid vist sig, at dette har en god effekt, bla. havde vi en lejer, som straks vedkendte sig ”udåden” og lovede, at det aldrig skulle ske igen, hvorefter skakten blev åbnet umiddelbart. Så det vil vi så vidt muligt fortsætte med.
 
I øvrigt
Seneste begivenhed i afdelingen var vort budgetmøde den 19. oktober med det overvældende fremmøde af 3 lejere og den samlede bestyrelse – altså 6 i alt. Det kan undre, at ikke flere er interesseret i afdelingens økonomi L.
Oktober måneds beboer-info er på vej.
 
 
Næste bestyrelsesmøde bliver den 01-11-2011.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        04-10-2011 

 
 
Mødet afholdt:     06-09-2011
Tidspunkt:           18-20.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              EE, LM, CL
Møde nr.:            7-2011
Referat:              cl
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
Som de fleste nok har bemærket har vi måttet sende en ny varsling af budgetmødet ud. Vi var ikke opmærksomme på at – selvom det primært er et budgetmøde – så skal det behandles som et afdelingsmøde med hvad der tilhører, herunder indhentning af evt. forslag.
OG – så havde ”sætternissen” været på spil i sidste referat, hvor det var anført at budgetmødet blev den 19. august J – det er selvfølgelig en fejl, det finder sted som varslet (hele 2 gange)  onsdag den 21. september 2011, kl. 19.00.
 
Nyt inventar.
Vi har jo fået en ny traktor, og der er ikke planlagt nyt inventar foreløbig J  
 
Arbejder ifølge DV-plan
EE har været til DV-plan møde i AAB, projekt varmemesterplads bliver først iværksat næste år – mere om det ved budgetmødet.
 
Kabel-TV og internet
Der har været udstilling om Almene Boliger i Bella Centret og CL har været ude at se hvad det handlede om. Har der bla. talt med en repræsentant for YouSee omkring vort sløjfeanlæg og især dets begrænsninger. Eksempelvis kan vi ikke benytte YouSee’s nye tilbud, hvor man til grundpakken individuelt kan vælge tillægsprogrammer. Det vil kræve et stikledningsanlæg, noget vi tidligere har indhentet ca. pris på (500-800.000). Vi fortsætter dialogen med YouSee med henblik om der kan findes en løsning.
 
Klager
Ingen.
 
I øvrigt
Der var ikke overvældende tilslutning til fælles grill (2 voksne og3 børn) – det blev derfor aflyst. Næste festlige indslag bliver fastelavn og vi håber, at det næste år vil lykkes at samle nok børn til at arrangementet kan blive til noget.
 
Næste bestyrelsesmøde bliver den 04-10-2011.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        06-09-2011 

 

 


Mødet afholdt:     02-08-2011
Tidspunkt:           18-20.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:             EE, LM,
Møde nr.:            6-2011
Referat:              EE
 
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
Der er ikke så meget at berette, og den opmærksomme beboer har nok bemærket, at der ikke var noget bestyrelsesmødereferat i juli. Det skyldes simpelthen feriefravær af bestyrelsesmedlemmer.
 
Nyt inventar.
Den opmærksomme beboer har måske bemærket at varmemestrene igen er blevet flot kørende – de har fået ny traktor J  
 
Arbejder ifølge DV-plan
Vi venter stadig på de sidste byggetekniske detaljer omkring ”projekt varmemesterplads”.
 
 
Kabel-TV og internet
Intet nyt p.t.
 
Klager
Om det er sommer der er over os, så alle er glade vides ikke, men det er dejligt at der ingen klager er pt.
 
I øvrigt
HUSK vores oplæg til fælles-grill. Der vil blive hængt opslag op i opgangene, opslag med små afrivningsstrimler, som I kan bruge som tilmelding, så vi har en idé om hvor meget kul og hvor stor en grill vi skal ha’ organiseret J
De små strimle bedes afleveret i brevsprækken / på kontoret.
 
Næste bestyrelsesmøde bliver den 06-09-2011.
 
Kommende budget møde: Vi har valgt dato for det kommende budget møde, og det blev d. 19 august, så venligst noter det.
Rigtig mødeindkaldelse vil blive omdelt i september.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        02-08-2011

  Bestyrelsesmøde 05-07-2011 aflyst.

 


 


 
Mødet afholdt:     08-06-2011
Tidspunkt:           18-20.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:             EE, LM, CL
Møde nr.:            5-2011
Referat:              CL
 
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
Der lægges sidst hånd på referatet fra afdelings-/beboermødet den 26-05-2011 – og det vil blive omdelt snarest.
 
Igangværende arbejder
Intet p.t. – udover de grønne områder, som nok vil være et ”igangværende arbejde” et stykke tid ud i fremtiden. Der er planlagt indkøb af lidt større buske til udplantning i efteråret.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Papirarbejdet omkring indhegning og overdækning af varmemesterpladsen samt nedsænkning af containeren til dagrenovation er fortsat i gang, således er tilbud indhentet. Nu mangler de sidste byggetekniske detaljer.
 
 
Kabel-TV og internet
Intet nyt p.t.
 
Klager
2 klager er gennemgået og behandlet.
 
I øvrigt
EE har været til møde i BPU (Byggeprojektudvalget) – og kunne der høste stor ros for, at vi her i afd. 112 har gennemført et sundhedstjek af alle lejemål. I den forbindelse takkes for rigtigt godt samarbejde og velvilje fra alle lejere.
 
 
Næste bestyrelsesmøde bliver den 05-07-2011.
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        08-06-2011
 


Mødet afholdt:     03-05-2011
Tidspunkt:           18-20.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:             EE, LM, CL
Møde nr.:            5-2011
Referat:              CL
 
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
Forud for det kommende beboermøde torsdag den 26.maj vil der i henhold til vedtægterne blive udsendt indkaldelse med dagsorden, kopi af indkomne forslag, bestyrelsens beretning for 2010og regnskab for 2010.
 
Igangværende arbejder
Intet p.t. – udover de grønne områder, som nok vil være et ”igangværende arbejde” et stykke tid ud i fremtiden.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Intet p.t., men DV-plan gennemgås med Havnegade i nærmeste fremtid. Ved fusionen med AAB fik SAB-afdelingerne rådighed over egne trækningsmidler. Disse vil i nær fremtid blive fordelt. Her i afd. 112 har vi fremsat ønske om at bruge nogle af dem til indhegning og overdækning af varmemesterpladsen og resten til udsugning på lofterne, så vores aftrækskanaler kan virke efter hensigten.
 
 
Kabel-TV og internet
De indhentede tilbud var af en sådan størrelsesorden, at en eventuel udskiftning af kabeludbyder og –net vil betyde lejeforhøjelse og dermed afstemning herom på et beboermøde. Vi har aktuelt ikke modtaget forslag herom.
 
Næste bestyrelsesmøde bliver den 07-06-2011.
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        03-05-2011
 

 


 


Bestyrelsesmøde 05-04 aflyst.


 

 
Mødet afholdt:     01-03-2011
Tidspunkt:           19-19.30
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:             EE, LM, CL
Møde nr.:            3-2011
Referat:              CL
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
Som led i fusionen med AAB opnåede SAB tilsagn om selv at disponere over vores samlede opsparede midler pr.31-12-2010. Hver enkelt tidligere SAB-afdeling sender her i foråret forslag til forbedringer af boligmassen ind til AAB. Herefter bliver forslagene gennemgået af Byggeteknisk afdeling, som – efter besøg i de enkelte afdelinger - vil vurdere hvilke, der har mest behov for forbedringer. Pengene skal ”øremærkes” inden 31-12-2012.
 
Igangværende arbejder
Vi har modtaget de fleste sedler fra Danakon vedrørende 1-års eftersyn af kælderdøre og –vinduer samt gadedøre. Fristen for aflevering var den 06-02-2011. De noterede mangler vil blive vurderet af Danakon og relevante mangler vil blive udbedret af entreprenøren.
Selvom vi nu er trådt ind i uge 9 er tidligere meddelte sundhedstjek af alle lejligheder ikke glemt, blot lidt forsinket grundet ferie mv. De enkelte lejere vil få meddelt dato og tid.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Intet nyt.
 
Fastelavn
Det lykkedes ikke at få nok tilmeldinger (min. 20 børn) dette år, hvorfor tøndeslagningen er aflyst. Den manglende tilslutning skyldes måske konkurrerende tøndeslagning andre steder, idet vi denne gang havde valgt Fastelavns søndag.
 
Kabel-TV og internet
Intet nyt.
 
Det årlige Medlemsmøde finder sted torsdag den 26-05-2011, kl. 19.00.
 
Næste bestyrelsesmøde bliver den 05-04-2011.
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        02-03-2011 

 
Mødet afholdt:     01-02-2011
Tidspunkt:           18-19.30
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              EE, LM, CL
Møde nr.:            2-2011
Referat:              CL
 
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
Intet nyt.
 
Igangværende arbejder
Alle lejere opfordres til at aflevere de omdelte 1-års eftersynssedler fra Danakon – også selvom man ikke har konstateret mangler ved kælderdøre og –vinduer samt gadedøre.
Afleveres senest den 06-02-2011.
Tidligere meddelte sundhedstjek i samtlige lejligheder er fortsat planlagt at finde sted i uge 7, 8 og 9.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Intet p.t., men DV-plan gennemgås med Havnegade i nærmeste fremtid.
 
Fastelavn
Finder sted den 06-03-2011 (ved tilmelding af mindst 20 børn). Opslag er sat op. Vi vil meget gerne have hjælpere.
 
Kabel-TV og internet – som tidligere meddelt er indhentet tilbud fra YouSee og ComX. Der er flere udbydere og vi undersøger stadig de forskellige muligheder.
 
Det årlige Medlemsmøde finder sted torsdag den 26-05-2011, kl. 19.00.
 
Næste bestyrelsesmøde bliver den 01-03-2011.
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        01-02-2011

Mødet afholdt:     04-01-2011
Tidspunkt:           18-19.30
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:             EE, LM, CL
Møde nr.:            1-2011
Referat:              CL
 
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
Drøftelse af køkkener. Havnegade havde fået det indtryk, at vi udskifter alle køkkener. Det er ikke tilfældet. Det gælder flyttelejligheder og kun hvis der ved fraflytningsyn findes behov for nyt køkken. Vi har bedt Havnegade om, at de – når de sender besked til potentielle nye lejere – anfører, at der muligvis vil blive indsat nyt køkken og det i så fald vil betyde en forbedringsforhøjelse af huslejen.
 
Igangværende arbejder
Gade- og kælderdøre skal gennemgås endnu en gang.
EE og Per tager på sundhedstjek i samtlige lejligheder i uge 7, 8 og 9. Varsling af dette er opsat i samtlige opgange.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Intet p.t., men DV-plan gennemgås med Havnegade i nærmeste fremtid.
 
Fastelavn
Er planlagt den 06-03-2011. Besked herom er givet i beboer-info omdelt i dec.
I tilfælde af dårligt vejr samles folk i garagen og tøndeslagning vil foregå på pladsen uden for.
 
Kabel-TV og internet – vi har indhentet tilbud fra YouSee på et nyt anlæg og afventer også information fra ComX. Allerede nu ved vi, at en udskiftning af anlægget vil koste ca. 500-800.000 så det er ikke ”lige om hjørnet”.
 
Næste bestyrelsesmøde bliver den 04-02-2011.
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        14-01-2011Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk