REFERAT AF BUDGETMØDE I AAB 112
Onsdag den 21. september 2011, kl. 19.00
 
Til stede var 3 beboere samt bestyrelsen (Erik Ebert (EE), Lissi Marquardt (LM)
og Christel Lundal (CL)).
 
Referent: CL
 
LM blev – enstemmigt - valgt som dirigent.
 
Dagsorden pkt. 1.
Driftsbudgettet for 2012 blev gennemgået af EE.
Efter nogle få spørgsmål blev driftsbudgettet vedtaget – enstemmigt.
 
Dagsorden pkt. 2.
Indkomne forslag. Ingen.
 
Dagsorden pkt. 3.
Evt.
 
Her informerede EE kort om planlagte projekter: Indhegning af varmemesterplads – som er udsat til 2012, da vi har måttet bruge de afsatte 200.000 kr. til en ny traktor – renovering af containerpladsen og forbedring af ventilationen i lejlighederne ved at opsætning af udsugning under tagene.
 
CL informerede om tiltagene omkring fremtidig kabel-TV og internetadgang. Vort nuværende sløjfeanlæg udelukker individuelt tilvalg af TV-kanaler, noget et stikledningsanlæg vil give mulighed for. Bestyrelsen er i gang med at indhente overslag/tilbud fra hhv. ComX og YouSee og vil i nærmeste fremtid kontakte AAB hovedkontor, primært mhp. hvordan vi finder/skaffer penge til et nyt og fremtidssikret anlæg. Evt. kan en del af anlægsudgifterne dækkes af udbyderen mod aftale om binding i en fastlagt periode.
Der vil naturligvis ikke blive taget beslutninger uden et forudgående informationsmøde for alle, efterfulgt af et beboermøde med det punkt på dagsordenen.
 
 
 
Bestyrelsen, AAB112, 21. september 2011

 
 
 

NY – NY - NY  VARSLING AF  BUDGETMØDE I AAB 112
Onsdag den 21. september 2011, kl. 19.00
på Skottegårdsskolen
 
Ny varsling - hvorfor ???
Fordi vi i flg. AAB skal indhente eventuelle forslag, ligesom ved vores ordinære afdelingsmøder, selvom det i princippet er et budgetmøde.
 
DAGSORDEN:
 1. Driftsbudget for 2012
Forslag til driftsbudgettet vil blive omdelt 1 uge før mødet.
­­­
Forslag, som ønskes behandlet på budgetmødet, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet (altså den 7.sept. 2011). Forslagene skal være motiverede, og indeholder forslaget en udgift for afdelingen skal denne pris oplyses i forslaget.
Endelig dagsorden med bilag vil blive udsendt senest 1 uge før mødet.
Adgang til budgetmødet og stemmeret på dette har afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uansat husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.”
Bestyrelsen, AAB 112, 30. august 2011
 
PS: denne gang har vi også husket at rette SAB 2 til AAB 112 

 
 
 

VARSLING AF BUDGETMØDE I AAB 112
Onsdag den 21. september 2011, kl. 19.00 på Skottegårdsskolen
 
 
 
DAGSORDEN:
 1. Driftsbudget for 2012
Forslag til driftsbudgettet vil blive omdelt 1 uge før mødet.
­­­________________________________________________
 
OG – DESVÆRRE – ER GRILL-ARRANGEMENTET på lørdag d. 20. august  
AFLYST

 – der er simpelthen for få interesserede (3 voksne, 1 barn).
 
 
 
Bestyrelsen, AAB 112, 16. august 2011
Referat af Beboermødet torsdag den 26. maj 2011, kl. 19.00.
Til stede var 17 beboere, Palle Madsen fra Organisationsbestyrelsen (OB), Winnie Hansen fra
afd. 113 (Tårnby Torv) samt SAB2’s bestyrelse (Erik Ebert (EE), Lissi Marquardt (LM) og
Christel Lundal (CL)).
EE bød velkommen og fortalte, at Palle Madsen optog mødet mhp. evt. dokumentation, men at optagelsen udelukkende ville blive brugt i tilfælde af tvivl om forløbet af mødet. Herefter ilede vi videre til dagsordenen.
Palle Madsen blev valgt som dirigent og startede med at fortælle om sig selv og hans tilknytning til organisationsbestyrelsen. Derefter blev konstateret, at både varsling af og indkaldelse til mødet var sket i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsens beretning var omdelt sammen med indkaldelsen til beboermødet og blev kort gennemgået af EE. Der var lidt spørgsmål omkring ringeklokker, fuger omkring kældervinduer, finansiering af legepladser og tidsinterval for eftersyn af kælderdøre og –vinduer. Til det sidste anførte EE, at eftersyn sker i henhold til kontrakten: efter1, 5 og 10 år. Der var også lidt utilfredshed med træk omkring postkasserne og med, at rammen ruster. Der blev spurgt til om SAB- indmeldelsesgebyret ville blive betalt tilbage, nu vi er blevet en AAB-afd. Dette vil Hovedbestyrelsen tage op i Havnegade og info vil blive omdelt, når resultatet heraf foreligger. Herefter blev beretningen godkendt.
Regnskabet for 2010 blev kort gennemgået af EE, som redegjorde mere specifikt omkring enkelte poster, herunder at da vaskerierne nu gav lidt overskud ville vi øge rengøringen til x 2 mdl.
Budgettet for 2012 - som tidligere år vil budgettet blive behandlet på et budgetmøde senere på året.
Så nåede vi til de indkomne forslag - 2 i alt (A. B). Afstemningerne foregik ved håndsoprettelse.
A. Afdelingens husorden erstattes med AAB-standardhusorden udvidet med tillæg for vores afdeling. Vedtaget.
B. Ændring af husordenens ordlyd "Det er ikke tilladt at holde hund" til "hundeforbud. Ikke vedtaget.
Herefter orienterede EE om forslag modtaget i begyndelsen af året: isolering af lofter og hulmure, nye hoveddøre, faskine til opsamling af regnvand, rensning af udluftningskanalerne, lukning af altanerne, bygge et foreningshus og lukning af varmemesterpladsen. Alle sammen rigtigt gode forslag, men som efter aftale med forslagsstiller ikke var medtaget til afstemning, da både udluftningskanaler og lukning af varmemester plads er på "tegnebordet" - og da de øvrige forslag indebar ukendte udgifter og som følge heraf ikke kunne gå til afstemning.
Derefter gik vi videre til valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter og repræsentantskabsmedlemmer.
Valg af bestyrelsesmedlem – Lissi Marquardt afgik efter tur, blev genvalgt.
Valg af suppleant til bestyrelsen – Brian Sørensen stillede op til genvalg, men også Lykke Poulsen ønskede at stille op. Der blev her anvendt stemmesedler og Lykke Poulsen blev valgt.
Inden valg af medlemmer og suppleant til repræsentantskabet redegjorde EE for det hensigtsmæssige i, at disse medlemmer også var medlemmer af afdelingsbestyrelsen, hvilket de fremmødte var enige i.
Valg af 2 repræsentantskabsmedlemmer – EE og CL stillede op til valg og blev valgt for henholdsvis 1 og 2 år.
Valg af 1 suppleant til repræsentantskabet – LM.
Under evt. orienterede EE om, at der udover indhegning af varmemesterpladsen også planlægger at etablere udsugning på lofterne, således at funktionen af vores ventilationsskakter optimeres. Bestyrelsen håber at kunne samle folk til en sommerfest, hvor afdelingen stiller en stor grill op og folk så selv medbringer mad og drikke.
Som tidligere år blev mangt og meget bragt op i løbet af mødet – ting, som bestyrelsen gerne så behandlet i kontortiden – i spredt orden eks.: skaktlåger som ikke kan lukke, fugt i kælderrum, rullerne i vaskekældrene, rensning af tagrender.
Mødet forløb i øvrigt i rimelig god ro og orden, det sluttede ved 21-tiden.
Her til sidst kan nævnes, at afdelingsbestyrelsen gerne så, at mange flere mødte op til afdelingsmøderne.
Husk det er ved afdelingsmøderne, at du kan gøre din indflydelse gældende.


AAB 112, 7. juni 2011
Erik Ebert Lissi Marquardt Christel Lundal 
Bestyrelsens beretning, SAB2
 
Året 2010
 
Medlemmer af bestyrelse har i perioden været: Lissi Marquardt, Christel Lundal og Erik Ebert.
 
Afdelingsbestyrelsens arbejde
 
 • Vi har afholdt 24 møder, hvoraf 12 har været bestyrelsesmøder. Referat fra bestyrelsesmøder er siden januar offentliggjort ved ophæng i skabet ved Bredagervej 29 og på opslagstavlen ved vaskerierne. Referaterne erstatter ikke beboer-info, som i 2010 udkom 4 gange.
 • Status på indgangspartierne er: Projektet er afsluttet. Der er årligt eftersyn, og vi er klar over, at alle dørpumper skal justeres mindst én gang om året. Ringeklokkerne ved entrédørene lykkedes det til sidst også at få til af fungere igen.
 • Legepladsprojektet startede i september/oktober, men grundet megen kulde og ufattelig meget sne blev det først færdigt i begyndelsen af 2011. Vi synes resultatet er særdeles vellykket. Dog mangler stadig noget beplantning omkring legepladserne, men det kommer hen ad vejen. Ligeledes skal sås græs og der vil blive opsat en bænk i nærheden af sandkasserne.
 • Siden efteråret 2009 har det været muligt at optage kreditforeningslån mhp. udskiftning af køkken og i løbet af 2010 er der kommet rigtig godt gang i køkkenudskiftninger – 7 er det blevet til. Ca. halvdelen af disse har været i flyttelejligheder, hvor bestyrelse og fraflytningsyn besluttede, at køkkenet var for sølle. Huslejen de pågældende steder er så steget svarende til investeringen.
 • Vaskepriserne blev justeret i 2009 og virkningen heraf ses i regnskabet for 2010. Det har vist sig at være en god ide, da indtægter og udgifter nu balancerer.
 • DV-planen for 2010 er fulgt.
 • Som helhed forsøger vi efter bedste evne at forskønne de fælles arealer ud fra de penge, der er på budgettet og således uden huslejestigning til følge.
 • Vi har i 2010 haft 12 flytninger, ca. halvt så mange som tidligere år.
 
Afdelingen har holdt flg. arrangementer
 
 • Fastelavnsfesten var en kold affære, og dette var nok årsagen til at kun ca. halvdelen af de tilmeldte mødte op.
 
Fremtidigt arbejde
 
 • I budget 2011 er afsat penge til lukning af varmemesterplads. Ydermere har vi indsendt forslag til byggeprojektafdelingen i AAB om, at pladsen bliver overdækket og at området ved containerne ved Bredagervej 27 lukkes. Det vil betyde, at adgang kræver nøgle. Mere om disse projekter så snart vi har nyt fra AAB.
 
Til sidst kan nævnes, at denne beretning fra den sidste fra SAB2-bestyrelsen, som fra 1. januar 2011 blev ”transformeret” til en AAB112-bestyrelse efter fusionen med AAB. 
 
 
INDKALDELSE TIL BEBOERMØDE
TORSDAG D. 26. MAJ 2011, KL. 19.00
SKOTTEGÅRDSSKOLEN
 
 
DAGSORDEN - iht. vedtægterne
 
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning – vedlagt
 3. Regnskab 2010 - vedlagt
 4. Budget for 2012 (udskydes til budgetmøde i efteråret 2011)
 5. Indkomne forslag (vedlagt):
 
 1. Afdelingens husorden erstattes med AAB-standardhusorden udvidet med tillæg for vores afdeling.
 2. Ændring af husordenens ordlyd ”Det er ikke tilladt at holde hund” til ”hundeforbud”.
 
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter:
 
      6 a) 1 bestyrelsesmedlem, Lissi Marquardt afgår efter tur,
             modtager genvalg.
     6 b) 1 suppleant til bestyrelsen Brian Pedersen afgår efter tur,
            modtager genvalg.
 
 1. Valg af repræsentantskabsmedlemmer
 
        7 a) 2 medlemmer til repræsentantskabet
        7 b) 1 suppleant til repræsentantskabet
 
 1. Evt.
 
Adgang til medlemsmødet har andelshaver med ægtefælle/samlever. Lejlighedens løbenr. skal oplyses ved indgangen. Hver husstand har 2 stemmer. Under mødet vil blive tilbudt øl/vand.
 
 9. maj 2011, Bestyrelsen, AAB 112Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk